د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کارمند ته په 1398 کال کی ضرورت لری

26 مارچ, 2019

اعلان یک بست اداری

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور سپردن کار به اهل کار و تطبیق پروسه رتب معاش و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم  بست «هشتم» کارکن خدماتی پوهنحٌی کمپیوتر ساینس خویش را به مدت ( ۱۰ ) روز کاری به  اعلان می سپارد.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : طباخ

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : آمریت لیلیه

بست              : ( 7 ) یک بست

گزارش دهی به  : مدیریت مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 154 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : طبخ ماکول پرسونل در مطابقت به مینوی داده شده با در نظر داشت نظافت پخت.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : خاک روب

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : آمریت حفظ ومراقبت

بست              : ( 8 ) یک بست

گزارش دهی به  : مسول مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 098 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : انتقال کثافات از باطله دانی ها وپاکی وصائی صحن پوهنتون جهت جلوگیری از شیوع امراض.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست در صورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه ترجیح داده مشیود.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : باغبان

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : آمریت حفظ ومراقبت

بست              : ( 7 ) یک بست

گزارش دهی به  : مدیریت مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 102 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : ترتیب وتنظیم پارک های ساحات سبز، غرس نهال ها، بذر گلها در چمن های پوهنتون پولی تخنیک کابل جهت تامین سرسزی و حفظ محیط زیست سالم.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : خاک روب

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : مدیریت عمومی لیلیه

بست              : ( 8 ) یک بست

گزارش دهی به  : مدیریت مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 214 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : انتقال کثافات از باطله دانی ها وپاکی و صفائی صحن لیلیه جهت جلوگیری از شیوه امراض.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : معتمد جنسی

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : آمریت تهیه،تدارکات وخدمات

بست              : ( 7 ) یک بست

گزارش دهی به  : مدیریت مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 123 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : تنظیم اجناس داخل دیپوها ودرج آن در لست موجودی مطابق لایحه دیپوها.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

…………………………………..  

عنوان .ظیفه    : عملیه تنظیفات

وزارت/ ادار ه  : پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت          : کابل

بخش             : آمریت لیلیه

بست              : ( 8 ) یک بست

گزارش دهی به  : مدیریت مربوطه

گزارش گیری از : ندارد

کود : ( 185 – ۰05 – 90 – 28 )

  .....................................................

هدف وظیفه : طبخ ماکول پرسونل در مطابقت به مینوی داده شده با در نظر داشت نظافت پخت.

  ..................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملیک، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل: ضرورت نیست.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نیست.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره): ضرورت نیست.

 

اشخاص واجد شرایط از تاریخ 6/1/1398   الی  1398/1/17 میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی و معلومات لازمه را در اوقات رسمی از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر از مدیریت توزیع فورم مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین اخذ و بعد از خانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت و خلص سوانح به مرجع مربوطه بسپارند در صورت ضرورت به شماره ذیل 0744877707 تماس گرفته در مورد معلومات داده میشود.