د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته په 1398 کال کی اړتیا لری

11 اپرېل, 2019

 پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی های آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اعلان کمبود بست:

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی:

  1.     دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر با کود 28 – 90 – A3 – 07 – 01 – 08 ) 
  2.     دیپارتمنت انجنیری راه آهن یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر با کود   28 – 90 – A3 – 07 – 02 – 05)                               

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 21/1/1398 الی 21//21398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.