د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته ضرورت لری 1396 . 10 . 26

17 جنوري, 2018

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د کمپیوتر انجنیری او انفورماتیک پوهنحی په 1396 هجری لمریز کال د لاندی علمی کادر ته ضرورت لری.

د معلوماتی تکنالوژی څانگه کود ( 20 – 90 – A3 – 09 – 02 – 04  ) یو بست داکتر او یا ماستر.

د شرایطو غوښتونکي کولای شی چی د  26 / 10 / 1396 تر 26 / 11 / 1396 د شمولیت  درخواستی  د کابل پولی تخنیک پوهنتون له لاری څخه طی مراحل د نمراتو ترانسکرپت او تابیعت تذکری سره د پوهنتون اداره ته مراجعه وکړی ­­.