د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته ضرورت لری

18 مارچ, 2019

اعلان مجدد کمبود بست:

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی تکنالوژی کیمیاوی:

  1. دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی سه بست به سویه دوکتورا؛ ماسترویا لسانس  با کودهای

 ( 28 – 90 – A3 – 07 – 02 – 05 ) ، ( 28 – 90 – A3 – 07 – 01 – 06 )،

 ( 03- 01 – 07 – A3 – 90 – 28 )

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 26/12/1397 الی 11//011398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.