د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی کادر ته اړتیا لری

23 مارچ, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته  ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی:

  1. دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر با کود ( 28 – 90 – A3 – 14 – 02 – 06 )

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 28/12/1397 الی28//011398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.