د کابل پولی تخنیک پوهنتون نوی علمی کادر ته ضرورت لری

13 نوومبر, 2017

د کابل پولی تخنیک پوهنتون  په 1396 هجری لمریز کال کی د الکترومیخانیک په پوهنحی کی نوی علمی کادر ته اړتیا لری.

د عالی ریاضیات دیپارتمنت  کود  ( 14 - 05 - 04 - A3 – 90 – 28 )

یو بست داکتر، ماستر او یا لسانس په سویه .

متقاضیان کولی شی چی خپل شمولیت  1396 / 8 / 22  تر 1396 / 9 / 22  د کابل پولی تخنیک پوهنتون ریاست لاری سخه طی مراحل او د نمرات ترانسکرپت او خپل تابیعت تذکری سره د پوهنتون اداره ته مراجعه وکړی .