د کابل پولی تخنیک پوهنتون د ماستری نوم لیکل اعلان

26 مارچ, 2019

دیپایرتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنحٌی منابع آّب ومحیط زیست، دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومعدنی پوهنحٌی ساختمانی ودیپارتمنت انجنیری جیولوجی واکتشاف معادن پوهنحٌی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک کابل برای دوره ماستری شبانه سا 1398 خویش در رشته های فوق محصل می پذیرد، علاقمندان جهت ثبت نام از تاریخ 10 حمل سال 1398 الی 10 سرطان سال 1398 با فوتوکاپی اسناد تحصیلی، تذکره تابیعت ویک قطعه عکس خویش به مدیریت عمومی تنظیم برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه وفورم شمولیت را اخذ نمایند.