د کابل پولی تخنیک پوهنتون د جیولوجی او کانونو پوهنحٌی 1398 کال کی نوي علمي کادر ته اړتیالری

04 دسمبر, 2019

اعلان مجدد بست کمبود پوهنحٌی جیولوجی ومعادن:

دیپارتمنت انجنیری استخراج زیرزمینی با کود ( 28-90-A3-08-06-08 ) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 12/09/1398 الی 26/09/1398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.