د کابل پولی تخنیک پوهنتون د ترانسپورتی ودانیو انجنیری پوهنحٌی 1398 کال کی نوي علمي کادر ته اړتیالری

08 جنوري, 2020

اعلان بست کمبود پوهنحٌی ساختمانهای ترانسورتی: 

دیپارتمنت انجنیری راه آهن  با کود ( 28-90-A3-14-01-06 ) یک بست به سویه دوکتورا ، ماستر ویا لسانس. اعلان بارسوم

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 18/10/1398 الی 1398/11/2 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.