د کابل پولی تخنیک پوهنتون د ترانسپورتی د ودانیو انجنیری او د کیمیاوی تکنالوژی پوهنځی د 1398 کال نوی کادر ته اړتیا لری

07 جولای, 2019

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی  آتی الذکر خویش  در رشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحًی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی:

  1. دیپارتمنت انجنیری راه آهن  یک بست به سویه دوکتورا؛ ماستر ویا لیسانس با کود 

           28 – 90 – A3 – 07 – 02 – 05 ) .

  1. دیپرتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی  دو بست به سویه دوکتورا؛ماستر ویا لیسانس  با کود

​            (28 – 90 – A3 – 07 – 02 – 06 )  28 – 90 – A3 – 07 – 02 – 08 )

پوهنحًی تکنالوژی کیمیاوی:

  1. دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی دو  بست به سویه دوکتورا؛ماستر ویا لیسانس با کودهای 

            (28 – 90 – A3 – 07 – 04 – 02 )   28 – 90 – A3 – 07 – 04 – 03 ) .

 

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 15/4/1398 الی 30//41398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.