د کابل پولی تخنیک پوهنتون د الکترومیخانیک پوهنحٌی 1398 کال کی نوي علمي کادر ته اړتیالری

25 دسمبر, 2019

اعلان بست کمبود پوهنحٌی الکترومیخانیک: 

دیپارتمنت میخانیک نظری  با کود ( 28-90-A3-07-03-07 ) یک بست به سویه دوکتورا ویاماستر.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1/10/1398 الی 1/11/1398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.