د کابل پولي ټخنیک پوهنتون د تدارکاتو خبرتیا سال د ۱۳۹۷ کال

27 فبروري, 2019

از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خود روی ساحات پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال مالی ۱۳۹۸ اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را  بدست آورند؛ آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی به ساعت ده بجه قبل از ظهر به مدیریت عمومی قرار دادها ارایه نمایند؛ تضمین آفرپول نقدآ ویاگرانتی بانک خواهد بود.

اشخاص که خواهش مزایده قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را به آمریت تهیه؛ تدارکات و خدمات اطاق شماره ( ۳۳ ) بلاک پنجم  لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.

شرطنامه الی یک ساعت قبل از تدویر جلسه داوطلبی در مدیریت عمومی قرارداد ها اطاق شماره ( ۳۰ ) منزل سوم لیلیه پنجم توزیع میگردد.