د کابل پولي تخنیک پوهنتون اطلاعیه

05 نوومبر, 2017

د کابل پولی تخنیک پوهنتون  په 1396 هجری لمریز کال کی د ساختمانی پوهنځی نوی علمی کادر ته اړتیا ولری.

د ښاري پرمختيا دیپارتمنت کودونه ( 04 - 02 - 09 - A3 – 90 – 28 ) او ( 12 – 02 – 09 – A3 – 90 – 28 )

دوه بست داکتر ویا ماستر په سویه .

متقاضیان کولی شی چی خپل شمولیت  14 / 8 / 1396 تر 14 / 9 / 1396 د کابل پولی تخنیک پوهنتون ریاست لاری سخه طی مراحل او د نمرات ترانسکرپت و خپل تابیعت تذکری سره د پوهنتون اداره ته مراجعه وکړی .