د پولی تخنیک پوهنتون د 1397 کال نوی علمی کادر ته ضرورت لری

09 اپرېل, 2018

د پولی تخنیک پوهنتون د 1397 کال کی د لاندی برخه کی نوی علمی کادر ته ضرورت لری

  • د عالی ریاضیات څانګه   کودونه  ( 20 – 90 – A3 – 04 – 05 – 05  ) ،(20 – 90 – A3 – 04 – 05 – 04  ) و ( 20 – 90 – A3 – 04  05 – 02 )  دری بست  داکتر ویا ماستر په سویه.

د شرایط غوښتونکي  کولی شی چی  19 / 1 / 1397 تر 19 / 2 / 1397  خپل درخواستی د شمولیت په خاطر د کابل  ­­پوهنتون پولی تخنیک  ریاست له لاری سخه  طی مراحل  او د  نمراتو ترانسکرپت او د  تابیعت  تذکره  د پوهنتون  اداره ته مراجعه وکړی .