د پولی تخنیک اطلاعیه

12 اګست, 2017

د کابل د پولي ټخنیک پوهنتون اعلانونه

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د تراسپورتی ساختمانی انجنیری څاګه د 1396 هجری شمسی کال کی د لاندی علمی کادر ته ضرورت لری.

د ترانسپورتی ساختمانونو انجنیری څانګه یو بست د داکتر،ماستر اویا لسانس:

متقاضیان کولی شی چی د 21/5/1396  تر  21/6/1396 خپل درخواستی د شمولیت لپاره د کابل پولی تخنیک پوهنتون له لاری سخه تکمیل او خپل د نمراتو ترانسکرپت او د تابیعت تذکری سره د پوهنتون اداره ته مراجعه وکړی