د تخنیکي او مسلکی انستیتیوتونو د څوارلسم فارغینو اعلان

22 دسمبر, 2019

به اطلاع تمام فارغان صنوف چهاردهم انستتیوت های تخنیکی ومسلکی رسانیده میشود. که توزیع فورم های اختصاصی سر از روز شنبه مورخ 30/09/1398  آغاز میگردد.

بنآ آنعده از فارغان اختصاصی که ٪80 نمرات را تکمیل نموده باشند رسانیده میشود که با یک قطعه فوتو واصل تذکره تابیعت خویش به مدیریت عمومی ثبت وراجستر پوهنتون پولی تخنیک کابل جهت اخذ فورم مراجعه نمایند.

نوت: قیمت فورم 400 افغانی میباشد.آمممنتیبنت