دتدارکاتی اعلان کال 1397

11 سپتمبر, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ( ترمیم و ایجاد میدان فوتسال ساحلی در عقب تعمیر بخار خانه ) را بروش داوطلبی باز ملی برای سال 1397 اشتراک نموده و نقل شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ( 21 ) روز تقویمی به ساعت ده بجه قبل از ظهر به دفتر معاونیت مالی واداری دهلیز دست راست لیلیه ششم منزل اول پوهنتون پولی تخنیک کابل ارایه نماید، تضمین آفر پول نقد ویا گرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

بنآ از شرکت های ساختمانی، تصدی های دولتی موسسات ومتشبثین خصوصی که خواهش قرار داد را داشته باشند درخواستی های خویش را  به آمریت تهیه،تدارکات وخدمات اطاق شماره ( 40 ) لیلیه پنجم پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.