اعلان تدارکاتی سال 1397

08 اکتوبر, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( احاطه نمودن بلاک های لیلیه توسط فنس همراه با نصب سیستم کمره های امنیتی ونصب دروازه های دخولی الکترونیکی مجهز با سیستم بایومتریک برای بلاک های لیلیه وتعمیر تدریسی پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال مالی 1397 ) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در حافظه یافلش دسک بدست آورند، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ساعت ده قبل از ظهر به دفتر معاونیت مالی واداری دهلیز دست راست لیلیه ششم منزل اول پوهنتون پولی تخنیک کابل ارائیه نمایند، تضمین آفر پول نقد ویا گرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نیست.

بنآ از شرکت های ساختمانی،تصدیهای دولتی،موسسات ومتشبثین خصوصی که خواهش قرار داد داشته باشند درخواستی های خویش را به آمریت تهیه،تدارکات وخدمات اطاق شماره ( 30 ) بلاک پنجم لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.