د کابل پولی تخنیک پوهنتون په الکترومیخانیک پوهنحٌی 1398 کال کی نوي علمي کادر ته اړتیالری

02 مرغومی, 1398

اعلان مجدد بار سوم بست کمبود پوهنحٌی الکترومیخانیک: 

د تخنیکي او مسلکی انستیتیوتونو د څوارلسم فارغینو اعلان

30 لیندۍ, 1398

به اطلاع تمام فارغان صنوف چهاردهم انستتیوت های تخنیکی ومسلکی رسانیده میشود.

پاڼې