د جیولوجی پلټنی او را ایستلو څانګه :

دجیولوجی،پلټنی او نفتی، ګازی کانونو را ایستلوڅانګه په ۱۳۴۶ لمریز کال کی د جیولوجی او کانونو د پوهنځی په چوکاټ کی د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا او پرمختګ په  موخه پرانستل شوه.

د جیولوجی، پلټنی، او نفتی ، ګازی ساحو د را ایستلو څانګه پیاوړی مسلکی انجینران په مختلفو اړونده څانګو کی لکه: جیولوجی، جیوفزیک، د څاه ګانو کیندل او د نفت او ګازو را ایستلو کی روزی او ټولنی ته د خدمت او آبادی په موخه وړاندی کوی.

نوموړی څانګه په لنډ ډول د نفت او ګاز د څانګی(دیپارتمنت) په نامه یادیږی چی له پیل څخه تر اوسه پوری یی زیار ایستلی چی د نظری درسونو تر څنګ عملی درسونو د لابراتوارونو د نه شتون له امله د کانونو د وزارت په مرسته د هیواد په شمالی سیمو کی د ځمکی طبعیی لابراتوار او د جوزجان د ولایت هایدروکاربونو او د افغان ګاز تصدی په اړونده ریاستونو کی یولړ عملی کارونه دڅا ګانو د کیندلو او جیوفزیک، جیولوجی او د ګاز لرونکو ساحو د ګاز د را ایستلو بهیر او څرنګوالی د تولیدی پرکتیک په موده کی پرمخ بیایی او ښی پایلی تر لاسه کوی چه د ګاز د رایستلو د تخنیک او تخنالوژی ته هم ښه لاسرسی پیدا کوی.

د جیولوجی، پلټنی او د نفت، ګاز د را ایستنی په څانګه کی د عملی کارونو د سرته رسولو په موخه د جیولوجی، د نفت او ګاز جیو کیمیا، دځمکی لاندی هایدروګاز دینامیک، نفتی او ګازی څاګانو کیندل د ګاز او نفتو را ایستلو تخنالوژی، جیوفزیک لابراتوارونه او همدارنګه د کانونو وزارت په مرسته یو علمی – څیړنیز لابراتوار چه د ښو بریاؤ او علمی څیړنو درلودونکی ؤ د جیولوجی او کانونو د پوهنځی په چوکاټ کی بنسټ کیښودل شو او زیاتی علمی څیړنی ی د ګاز لرونکو څاګانو د دبت د لوړولو په موخه تر سره کړی دی.

د جیولوجی پلټنی او نفت و ګاز د را ایستلو د څانګی استادان نه یوازی د تدریس دنده لری بلکی په هر اړخیزو څیړنو کی چه د هیواد د پرمختګ او اقتصادی پیاوړ تیا کی خورا مهم رول لوبوی، برخه اخلی او زیاتی څیړنی یی تر سره کړیدی چه د بیلګی په توګه:

            ۱-د هیواد  د نفت او ګازو د پلټنی او را ایستنی د ډاډ منو میتودونو څیړل.

            ۲-د څاګانو د کیندلو پر مهال د یولړ را پیداشویو ستونزو مخنیوی.

            ۳-د افغانستان د شمالی سیمو د نفتی او ګازی څاګانو څخه د ښه ګټی اخیستنی ګټور میتودونه.

            ۴-د افغانستان په بیارغونه کی د ځمکی لاندی طبعیی منابعو ( مایع او ګاز) څخه ګټه اخیستل.

            ۵-د افغانستان په شمالی سیموکی د لوړو حرارتی میتودونو په مرسته دنفتی څاګانو د د بت لوړول.

            ۶-د افغانستان په شمالی سیموکی د ګازو را ایستنی پرمهال د څاګانو او بلن کیدل او د هغوی کنترول او مخنیوی.

            ۷-د افغانستان په شمال غربی صنعتی سیمو کی د یولړ نفتی او ګازی پارامترونو او معیارونو ارزونه.

            ۸-د افغانستان په جنوبی سیموکی د رسوبی پوښ په منځنی کتله کی د نفت او ګازو ښتون او ارزونه.

دیاد ولو وړ ده چه د دی څانګی پیاوړی انجینران، د جیولوجی، جیوفزیک، د څاګانو کیندل، او د نوموړو څاګانو څخه د نفت او ګازو را ایستل او لیږدول په څانګړی توګه او پوره ډاډ ترسره کولای شی.

د نفت او ګازو د څانګی علمی کادرونه هڅه کوی چه ټول لابراتوارونه د عملی او علمی څیړنو لپاره بیا سمبال کړی چه د ماستری او دکتوراPhD  زده کړی پیل کړی.

د ماستری او دکتورا زده کړی هغه وخت امکان لری چه نوموړی څانګه (دیپارتمنت) د بهرنی او پرمخ تللی تخنالوژی او پوهنتونونو سره علمی اړیکی تر لاسه کړی تر څو وکولای شی چه څیړنیزی پروژی په هراړخیز توګه  و څیړی او د هیواد په اقتصادی پیاوړتیا کی وکارول شی.