د کدستر څانګه په 1393 ل کال کي د جيوماتيک او کدستر د پوهنځي په اډاڼه کې د کدستر د کارپوهانو د روزنې لپاره رامنځته شوېده.

له هغه ځايه چې په دغه څانګه کې اړوند علمي کادرونه نشته، پداسې حال کې چې داسې انجنيرانوته په ټولنه کې زياته اړتيا ده  تر اوسه پورې فعاله شوې نده.

ددې څانګې کريکولم او درسي مفردات تر کار لاندې دي او دا څانګه  به د پوهنتون د ستراتيرژيک پلان پربنسټ په کار پيل وکړي. ددې څانګې فارغان به کدستري خدمات او چوپړتونه په ټول هيواد کې د ځمکې او ملکيتونو لپاره وړاندې کړي.