تقدیر از کارکرد های رییس صاحب پوهنتون پولی تخنیک کابل توسط رییس صاحب اجرائیه حکومت وحدت ملی

پښتو
Image: 
Sub-title: 
تقدیر از کارکرد های رییس صاحب پوهنتون پولی تخنیک کابل توسط رییس صاحب اجرائیه حکومت وحدت ملی
Position: 
1