دیپارتمنت شهر سازی:

فراهم آوری خدمات با کیفیت عالی برای تمام هموطنانی که واجد شرایط اکادمیک و تحصیل اند، ارایه تدریس معیاری، تحقیق و رهبری پروژه های ملی برای رشد، توسعه و پیشرفت کشور با فارغان که خواسته های جامعه را به صورت مسلکی و تخصصی  در سطح کشور مرفوع نمایند رسالت ما می باشد .

دیدگاه ما ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی تخصصی انجنیری برای پلانگذاری شهری که از نظر کمی و کیفی نه تنها نیاز های توسعه و پیشرفت افغانستان را نظر به مطالبات معاصر جوابده باشد، بلکه با معیار های اکادمیک پوهنتون های منطقه و جهان رقابت نماید .

دیپارتمنت شهرسازی در سال 1392 هجری خورشیدی به اثر کوشش های خردمندانه استادان دیپارتمنت مهندسی ‏و مقامات محترم ریاست پوهنخی ساختمانی وپوهنتون پولی تخنیک کابل وبه خصوص شخص جناب وزیرصاحب ‏تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل ایجاد گردید. ‏دیپارتمنت شهرسازی درحقیقت در پهلوی دیپارتمنت مهندسی اساس پوهنځی مهندسی وشهرسازی را در جمهوری اسلامی ‏افغانستان پایه گذاری می نماید.‏

پلان درسی دیپارتمنت شهرسازی به اساس پلان درسی بسیاری از پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی ‏شهرسازی دنیا عیار گردیده که در آن خصوصیات ملی و خواسته های جامعه افغانی بصورت دقیق و همه جانبه گنجانیده ‏شده است . دیپارتمنت شهرسازی تلاش می ورزد که در تطبیق پلان درسی از میتود ها و روش های استفاده نماید که ‏فارغان رشته شهرسازی بتوانند در ساحه کار و فعالیت خویش نه تنها مسایل روزمره پلانگذاری شهری را بصورت ‏مناسب حل نمایند بلکه تمام مسایل جدیدی را که در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه در عرصه پلانگذاری شهری ‏رونما می گردد دقیقا ً تشخیص و به حل مناسب آن اقدام عملی نمایند و این حقیقت را درک نمایند که هیچ یک از شهرساز ‏نمی تواند بدون در نظر داشت چنین مسایل استعداد هنری وسطح دانش تخصصی خویش را توسعه و بهبود بخشد. ‏

پلان درسی دیپارتمنت شهرسازی مضامین را در بر می گیرد که فارغان رشتۀ شهرسازی می توانند در ساحات ‏پلانگذاری وطراحی شهر  های جدید، ناحیه های مسکونی، بصورت مؤفقانه انجام خدمت نمایند. در یک دوره مکمل ‏تحصیلی برای محصلان رشته شهرسازی به تعداد (‏‎40‎‏) مضمون به حجم ( ‏‎164‎‏) کریدت تدریس می گردد که در باره ‏مسایل مهم اقتصادی ، اجتماعی ،کلتوری ،هنری – تخنیکی  طرح شهری و اساسات مهندسی بحث می کند و در انکشاف ‏سالم استعداد ها و ارتقای سطح دانش محصلان کمک های همه جانبه می نماید . در پهلوی یک تعداد مضامین پوهنتون ‏شمول، اساسی و اختیاری مضامین اختصاصی که برای محصلان رشته شهرسازی تدریس میگردد عبارت اند از: مبادي ‏شهرسازي، جغرافياي شهري ، تاريخ شهرسازي‎ ‎ومسكن ، تخنيك هاي عملي پلانگذاري ، اسكيچ  ونقشه برداري ، پروژه شهري ، ‏زيربنا هاي شهري ، اقتصاد شهري ، پاليسي مسكن شهري ، پلانگذاري لند سكيپ شهري ، ترانسپورت شهری ، پلانگذاري ‏انكشاف منطقوي ، حفظ آثار وساحات باستاني شهري ، سروي اجتماعي – اقتصادي ، مديريت اراضي شهري ، تحليل سريع ‏ساحات شهري، تسهيلات كمپيوتري در پلانگذاري شهري و غیره اند ولی مضمون پروژه شهری  اساس رشته تخصصی ‏محصلان را تشکیل داده و در ردیف اول قرار دارد. ‏

دیپارتمنت شهرسازی پوهنخی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل بنا بر جوان بودن اش برای امور تدریس محصلان ‏مربوط خویش وسایل و تجهیزات کافی در اختیار ندارد ولی با ان هم  وسایل و تجهیزات موجود می تواند تا اندازه نیازمندی ‏های دیپارتمنت را مرفوع سازد. دیپارتمنت شهرسازی مصمم است تا ابتدا صنوف خویش را با میز های نقشه کشی و ‏چوکی های درسی تجهیز نموده برای رسامی ومودل سازی اطاق های رسامی و مودل سازی در آینده ایجاد نماید. سالون ‏نقشه کشی و اطاق رسامی مربوط دیپارتمنت خالی از میز ها و چوکی های مخصوص نقشه کشی ورسامی اند که امیدواریم ‏در آینده بسیار نزدیک این مشکل رفع گردد. دیپارتمنت شهرسازی نیزدرپهلوی دیپارتمنت مهندسی از مرکز کمپیوتر که از ‏طرف انجمن مهندسین عاجل فرانسه و سنای کشور فرانسه در چوکات پوهنخی ساختمانی و دیپارتمنت مهندسی ایجاد گردیده ‏و مجهز با وسایل ، کمپیوتر ها و تجهیزات مخصوص نقشه کشی و طراحی اند، در آموزش دروس عملی و نظری محصلان ‏خویش استفاده می کند.و در مرکز مذکور برای محصلان صنف سوم پروگرام های پیشرفته طرحـــــــریزی توسط کمپیوتر ‏یعنی ‏Auto CAD‏  وRevit  ‎‏  تدریس می شود و خوشبختانه درحال حاضر این محصلیت قادر اند با استفاده ازاین پروگرام ‏ها به طرح و دیزاین پروژه های صنفی و خویش بپردازند. ‏

استادان دیپارتمنت شهرسازی وظیفه خود میدانند که در پهلوی مکلفیت های درسی یک سلسله تحقیقات علمی و ‏میتودیکی را انجام دهند تا از یک طرف سطح دانش خویش را توسعه و ارتقا بخشند و از طرف دیگر راه هائی را جستجو ‏نمایند که در آموزش و پرورش سالم محصلان مؤثر واقع گردد. تحقیقات علمی و میتودیکی که توسط دیپارتمنت انجام شده و ‏می شود اساسا ً در جهات ذیل سمت دهی گردیده اند :‏

مطالعه و بررسی دقیق در مورد مهندسی و شهرسازی جمهوری اسلامی افغانستان

تحلیل و ارزیابی همه جانبه تجارب تربیه مهندسین وشهرسازان ج.ا.ا.‏

استادان دیپارتمنت شهرسازی در حال حاضر طبق پلان در بارۀ موضوعات ذیل تحقیقات علمی  را انجام میدهند:‏

تحقیق و مطالعه در مورد آثار و یاد گار های تاریخی معماری وشهرسازی قدیم افغانستان ‏

تحقیق و مطالعه در مورد روش و شیوه های تاریخی وقدیمی پلانگذاری شهری و طرحریزی شهری.‏

تحقیق و مطالعه در مورد روش و شیوه های جدید پلانگذاری شهری و طرحریزی شهری

تهیه و ترتیب رهنمود ها و دستور العمل های مشخص برای پلانگذاری و طراحی شهر های جدید در افغانستان.‏

دیپارتمنت شهرسازی پروگرام تحقیقات علمی استادان مربوط خویش را طوری ترتیب می نماید که موضوعات تحقیقاتی ‏پرابلم های معاصر مهندسی و شهرسازی افغانستان مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج بدست آید که در امور تدریس محصلان ‏و هم در ساحات اقتصادی ، اجتماعی و کلتوری جمهوری اسلامی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. ‏

طوریکه معلوم است تهیه کتب و آثار علمی به لسان های ملی د رآموزش و پرورش سالم افراد جامعه رول مهمی را ‏باز ی میکند . بنابران استادان دیپارتمنت شهرسازی بمنظور رفع نیازمندی ها ، بهبود وضع آموزش و پرورش سالم جوانان ‏و تقویه بنیادی علمی محصلان یک تعداد کتب ، ممد های درسی را در رشته های  اختصاصی تحت کارتألیف و ترجمه ‏دارند . دیپارتمنت شهرسازی بمنظور بهبود کار و فعالیت ثمر بخش استادان مربوط خویش همیشه سمینار های علمی و ‏میتودیکی را دایر می نماید، در این سمینار ها و کنفرانس های علمی مسایل اصول تدریس مضامین اختصاصی، نتایج ‏تحقیقات علمی و میتودیکی استادان مورد بحث قرار میگیرد و برای حل مناسب مسایل مورد نظر راه های علمی و عملی ‏جستجو میگردد تا کار های علمی و فعالیت های تدریسی دیپارتمنت مطابق اساسات علمی تنظیم شود.‏

دیپارتمنت شهرسازی بمنظور فعالیت بهتر استادان و محصلین مربوط خویش در نظر دارد تا جهت جلب همکاری و عقد ‏قرار داد های همکاری متقابله را با ادارات و موسسات ذیربط چون وزارت محترم انکشاف شهری، فواید عامه و ریاست ‏مهندسی و پلان سازی شاروالی کابل سعی وکوشش جدی کند تا آنها را متقاعد به همکاری با این دیپارتمنت سازد تا به اساس ‏آن استادان دیپارتمنت شهرسازی همیشه با پرسونل فنی مؤسسات فوق الذکر تماس داشته باشند و در بارۀ مسایل مورد علاقه ‏جانبین تبادل افکار و نظریات نمایند. ‏

اهداف

۱- تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی پلانگذاری شهری با کیفیت و معیاری،

۲- پرورش کادر ها با روحیه وطن دوستی و اخلاق نیکو،

۳- ارتقای ظرفیت علمی اساتید دیپارتمنت،

۴- ایجاد لابراتوار ها برای دیپارتمنت و تجهیز  آن با تکناژی جدید، تدریس و تحقیق و حفظ و مراقبت آن‎ها،

۵- توسعه کار برد متداوم روش جدید تدریس،

۶- فراهم سازی فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تمام انواع تعصبات در سطح دیپارتمنت،

۷- بازنگری و معاصر سازی متداوم کریکولم درسی دیپارتمنت،

۸- تجدید نظرکلی در مفردات درسی مضامین دیپارتمنت عندالضرورت،

۹- تاُلیف و ترجمه کتب ومواد درسی جدید،

۱۱ – ایجاد برنامه های ماستری در دیپارتمنت.

با فرا گرفتن یک دوره تحصیلی لیسانس با  مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را دارا خواهند بود:

۱- طرحریزی، پلانگذاری و احداث شهر ها و شهرک های جدید و ناحیه های مسکونی،

۲- پلانگذاری، اداره و سازماندهی امور  پروژه های شهری با تکنالوژی جدید و عصری،

۳- مطالعه و تحقیق در مورد تأثیر فکتور های اقلیمی و شرایط طبیعی ساحه بالای پلانگذاری، طرح و تطبیق شهرک ها و شهر هی بزرگ،

۴- مطالعه آثار باستانی کشور در عرصه های معماری، مهندسی و شهرسازی کشور عزیز ما افغانستان و سایر ممالک.

  پوهنیار انجنیر مهندس محمد یونس وفا, د ساختمانی پوهنځی د ښارجوړونی د څانګې استاد؛

 زده کړې:

 •  ماستري د سلواک تخنیکی پوهنتون په براتسلاوا کی د مهندسی او طراحی شهری له څانګې څخه، 2010
 •  لیسانس د کابل پولی تخنیک پوهنتون د مهندسی له څانګې څخه، 2005

علمی آثار:

 • په افغانستان کې د ښوونځيو د مهندسی ډیزاین کې د نړیوالو تجربو کارولو په اړه مطالعه ، (مقاله)؛
 • په نړۍ او افغانستان کې د عامه ترانسپورتی سیسټمونو ډولونه بررسی  کول (موردی مطالعه –د کابل ښار کی) ، (مقاله)؛
 • په کابل کې د ماشومانو اړتیاو ته د ښاري ساحو څیړنه، (مقاله)؛
 • دتغیرورکولو اغیزی په ښاری بډایه مدیرت باندی د ښارجوړونی له نظره، (مقاله)؛
 • په افغانستان کې د ښوونځيو د مهندسی ډیزاین کې د نړیوالو تجربو کارولو په اړه مطالعه، (رساله تحقیقی)؛
 • د درسی مضامینو مختلف لکچر نوټونه، (چپټر

اړیکه: y.wafa@kpu.edu.af+93793550153,

  پوهنیار عبدالرقیب اکلیل​, د ساختمانی پوهنځی د ښارجوړونی د څانګې استاد؛

 تحصیلات :

 •  ماستري د تویوهاشی تکنالوژی پوهنتون په جاپان کی دیزاین او پلانگذاری دښاری څانګی  څخه،2014
 •  لیسانس د کابل پولی تخنیک پوهنتون د مهندسی له بخش څخه، 2007

علمی آثار:

 • دپلان جوړونی لارښوونی اودکابل دښارکلی جوړونه  ( رساله )
 • دکابل دښارطرح ،رغونه اومطالعه دکلتوری لحاظ نه   (‌رساله )‌
 • دافغانستان دغیرپلانی ساحوجوړونه اولاری چاری  ( مقاله )
 • داسلامی ښارونو پلان جوړونه اوترڅیړنی لاندی نیول .
 • دپلان شوو اوغیرپلان شووښارونو رغول د ۱۹۹۵ نه تر۲۰۱۲  کلونوترمنځ دکابل به ښارکی  .
 • داجتماعی اواقتصادی لحاظ نه دښاری پلان جوړونی ترڅیړنی لاندی نیول .
 • د درسی مضامینو مختلف لکچر نوټونه، (چپټر

اړیکه: raqib.ekleel@gmail.com    0747 210 207