د عالی ړولو زدکړو انکشافی برنامه (  نړیوال بانک )  د پولی تخنیک پوهنتون استوګنې :