دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی:

  این دیپارتمنت یک مرکز عالی جهت تربیۀ کادر های انجنیری، مطالعات وتحقیق ونوآوری در بخش های مختلف ساختمانها وتأ سیسات آبی از قبیل ساختمان بندهای ذخیر آب، دستگاه ها ومراکزتولید انرژی برق آبی، احداث واعمار ساختمانهای آبیاری واصلاحات کشاورزی، اعمار کانال ها وتونل های ناقل آب، ساختمانهای مدافعوی در برابر اثرات مخرب سیلآب ها، بهبود و تغذیۀ منابع آبهای زیر زمینی، سنجش و بر آورد منابع آبی سطحی و زیر زمینی می باشد. فارغان ومحققین این این رشته در روحیۀ تربیه می شوند که بتوانند با مطالعه، دیزاین، اعـمار و بهـره بـرداری و مدیریت ساختمانهای مختلـف تأ سیسـات آبی تمام نیاز مندی ها کشور را در رشتههای مختلف اقتصاد ملی و پرابلم های آبی را به نحو احسن بر آورده سازند. در این دیپارتمنت شرایًط تحصیلی تا  درجۀ ماستری فراهم می باشد که محصلان دربخش انجنیری ساختمان های منابع آب و مدیریت آن سند ماستری را بدست می آورند.

رسالت

ما ارتقای سطح دانش علمی ومسلکی جوانان جهت مطالعه، تحقیق و دیزاین درین رشتۀ، اجرای تحقیقات علمی مطابق ضرورت های جامعه، عرضۀ خدمات لازم در عرصه ها مختف انجنیری منابع آّب، تجهیز واکمال مادی ومعنوی دیپارتمنت با کادر های فنی وتخصصی ولابراتوار ها، ارتقای ظرفیت علمی و اداری محصلان در رشتۀ انجنیری ساختمانهای هایدورولیکی میباشد.

هـدف

اسـاسی ما عبـارت از تربیه محصلان دورۀ لسانس و ماستر ی در رشته انجنیری ساختمانهای هایدرولیکی (ساختمان بندهای ذخیر آب، دستگاه ها و مراکز تولید انرژی برق آبی، احداث و اعمار ساختمانهای آبیاری واصلاحات کشاورزی، اعمار کانالها وتونل های ناقل آب، ساختمانهای مدافعوی در برابر اثرات مخرب سیلآب ها، بهبود و تغذیۀ منابع آبهای زیر زمینی، سنجش و برآورد منابع آبی سطحی وزیرزمینی) طی نه سمستردرمطابقت کامل با پروگرام بین المللی  انجنیری وجدید ترین دست آوردهای علمی وفنی بوده، بطوریکه درهرسطح پاسخگوی نیازمندی  های جامعۀ ما باشد .

فارغ التحصیلان این دیپارتمنت توانمندی اجرا و بر آورده ساختن وظایف و مقاصد ذیل را کسب می نمایند:

1 – مطالعه، دیزاین ، اعمار وبهره برداری تمام انواع بندها جهت ذخیره نمودن آب های سطحی،

2 - مطالعه، دیزاین اعمار و بهره برداری تمام انواع تاسسیات و ساختمان های مربوط به ستیشن های تولید برق آبی،

3 - مطالعه، دیزاین اعمار و بهره برداری تمام انواع تاسسیات و ساختمان های سیستم های آبیاری ( اصلاحات کشاورزی)،

4 – مطالعه، دیزاین و اعمار ساختمانهای مدافعوی از اثرات مخرب سیلآب ها،

5 – مطالعه، دیزاین و اعمار ساختمانهای تحکیم کننده سواحل در یا ها،

6 – مطالعه، دیزاین و اعمار ساختمانهای جلوگیری کننده از شوره زار شدن زمین های زراعتی،

7 – مطالعه، دیزاین وبهره برداری کانال ها وتونل های ناقل آب،

8 – تکنالوژی، مدیریت ونظارت ساختمانهای منابع آبی،

9 – حفظ ومراقبت ساختمانهای هایدرولیکی،

10 -  طرح ، دیزان واعمار ساختمانهای  مربوط به پروژه های تربیه وپرورش ماهی،

11 - جمع آوری و پروسس ارقام هایدولوژیکی در یا ها و بارندگی ها،

 12- مطالعه ، مدیریت و تنظیم حوزه های در یایی. 

13- تهیه راپور امکان سنجی تمام پروژه های که شامل مسایل فوق الذکر باشد.