امریت ارتباط واگاهی عامه :

آمریت ارتباط واگاهی عامه قبل از تطبیق ریفورم اصلاحات اداری وخدمات ملکی تحت نام مدیریت عمومی نشرات فعالیت داشته که درسال 1391نظربه فعالیت های روزمره ولزوم دید به آمریت ارتقا نموده است .

درتشکیل این آمریت مدیریت عمومی مجله علمی ، مدیریت سمعی وبصری ،مدیریت نشریه میباشد که دربخش های مربوط خویش فعالیت می نماید .

دربخش مدیریت عمومی مجله علمی برعلاوه اینکه تمام پروسه تنظیم وچاپ مجله علمی را به عهده دارد دردایرنمودن پروسه کمیته نشراتی به منظور تصحیح چاپ کتب نیزسهم فعال وارزنده خود را دارد ، که مجله علمی (علم وتکنالوژی ) این پوهنتون از شماره 44 اغاز والی 63 تا اکنون به چاپ رسیده وبدسترس علاقمندان گذاشته شده که ازن استفاده علمی میدارند.

مجله علمی (علم وتکنالوژی ) که نشریه رسمی این پوهنتون بوده هرسه ماه یکبار چاپ میگردد که مضامین ومقالات علمی استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل واستادان سایرپوهنتونها که مقالات شان را ارسال می نماید چاپ وجهت استفاده به دسترس محصلان وعلاقه مندان قرارمیدهد.

مدیریت سمعی وبصری نیزمصروف تهیه گذارشات ، تصاویر ، چارت های دیواری و عکس ها از مجالس ، کنفرانس ها و نمایشگاه های علمی وتخنیکی جهت معرفی دست آورد های علمی واکادمیکی پوهنتون میباشد .

مطبعه پوهنتون پولی تخنیک نیزتحت اثراین آمریت فعالیت دارد که مصروف چاپ کتب درسی برای محصلان ، چاپ مجله علمی ، کارت های هویت محصلان اعم از لیلیه ونهاری ، فورمه جات وتعداد کتب ازجمله کتاب وارده وصادره ، کتاب رسیدات ،کاپی سوالات امتحانات بهاری وخزانی سایرنیازمندی های طباعتی بخش تدریسی واداری میباشد .

قابل ذکراست که چند عنوان کریکولم درسی پوهنتون های مرکزی از جمله پوهنتون محترم کابل ، پوهنتون محترم طبی کابل ، پوهنتون محترم تعلیم وتربیه استاد شهید برهان الدین ربانی وپوهنتون پولی تخینک نیز به چاپ رسیده است .