دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن:

 دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد که  در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعدن به منظور تربیه متخصصین اګاه درعرصه های استخراج معادن وغنی سازی مواد خام منرالی به مثابه عنصر تکامل دهنده صنایع کشور اساس ګذاشته شده و دراستخراج معادن قشری( ذغال سنګ)، فلزات سیاه ، فلزات رنګه ، فلزات نادره وسایرمعادن ازقبیل سنګهای قیمتی،نیمه قیمتی، سنګهای تزینی وساختمانی بطریقه روباز وزیرزمینی ازبدو تاسیس خود تااکنون بطور مشترک ۷۰۲نفر انجنیر به سویه لسانس، ۳۵۰ متخصص رابه سویه ماستر و ۳ نفر متخصص به سویه داکتر تربیه وبه جامعه تقدیم  نموده است.

نظر به لزوم دید و جذب بیشتر نسل جوان  وعلاقمند به این رشته ازطریق امتحان کانکور دیپارتمنت  استخراج معادن مواد مفیده جامد درسال ۱۳۹۲ به دودیپارتمنت تحت نام های دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن ودیپارتمنت انجنیری زیرزمینی معادن تقسیم ګردید که دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن از سال ۱۳۹۲ در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعادن بطور مستقل به فعالیت اغازنمود که پلان وبرنامه درسی آن بصورت منظم تجدید ګردیده ، برنامه های علمی وتدریسی ان درمطابقت به رشته استخراج روباز معادن بادرنظرداشت خصوصیات وساختارصنایع استخراجی کشور ونیازمندی انجنیران دررشته های استخراج معادن بطریقه روبازترتیب ومورد استفاده قرارګرفته که مطابق به آن  پلان درسی محصلان ، لکچرهای مضامین عمومی تیورتیکی ، تخنیکی ومضامین اختصاصی را درطول سمستراستماع وتجارب عملی را درزمان انجام تطبیقات  درموساسات تولیدی فرامیګرند که به این اساس دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن درمورد اجرایی  پرکتیک محصلان توجه جدی مبذول داشته وبه همین ارتباط تماس های نزدیک کاری به وزارت معادن وپترولیم صورت میګیرد.

  قابل یاد آوریست که این دیپارتمنت درطرحریزی واستخراج معادن مواد مفیده جامد به طریقه روباز ، ترانسپورت امور معادن ، حفرحفریات معدنی روبازوزیرزمینی ، اموربرمه وانفجار، ، استخراج سنګهای قیمتی ونیمه قیمتی ، فلزات نادره  ، سنګهای ساختمانی ،میکانیزه ساختن پروسه های تولیدی وبازسازی معادن روبازمهارت های لازم را کسب و قادربه کارمستقلانه درصنایع استخراج معادن کشورمیباشند.

چون دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن مدت چهارسال میشود که در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعدن بطور مستقلانه در تربیه نسل جوان این کشور مصروف خدمت می باشد بنآ اولین دوره محصلان درسال ۱۳۹۲ به تعداد ۴۳ تن ازطریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی ګردید که فعلأ مشغول فراګیری دروس  در صنف سوم میباشد .

  قابل ذکر است که دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن مصمم است تا در آیند نزدیک مشترکا با دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن برنامه ماستری را ایجاد نمایند.

  فعلأدردیپارتمنت انجنیری استخراج روبازمعادن به تعداد چهارتن اساتید، دو تن به سویه ماستر ودوتن به سویه لسانس مصروف تدریس بوده که اسمای شان  قرار ذیل است.

پوهنوال  دیپلوم انجنیر عبدالهادی واحدی آمردیپارتمنت

پوهنیاردیپلوم انجنیرنصیراحمد سلطانی استاد دیپارتمنت

پوهنیار محمد تمیم احمدی استاد دیپارتمنت

پوهیالی امان الله زاهد استاد دیپارتمنت

نقاط قوت ((Strength Points

موجودیت کادر علمی ومسلکی متجرب جهت پیشبرد سالم اهداف موجود.

توانمند ی پیشبرد پرکتیک های تعلیمی وتولیدی موسسه.

توانمندی تربیه کادرهای علمی – انجنیری بامعیارهای مورد نیازجامعه.

توانمندی شرکت فعال کادرعلمی این دیپارتمنت درحل معضلات عرصه های مختلف صنایع استخراجی.

تطبیق سیستم کریدت درمطابقت بالایحه سیستم کریدت وسایراسنادقانونی نافذه.

تدویرسیمنارهای وورکشاپ ها جهت اګاهای اساتید ، محصلان وسایرعلاقمندان ازپیشرفت های معاصرعلم وتخنیک درعرصه صنایع استخراجی .

اشتراک موثراساتید این دیپارتمنت درکمیته ها ، شوراها، کمیسون های مختلف این پوهنتون وهمچنان سهم ګیری فعال درکارهای اجتماعی ، فرهنګی به نفعه این نهادعلمی.

توانمندی ایجاد روابط علمی – اکادمیکی باسایر موسسات عالی تحصیلات عالی درداخل وخارج ازکشور.

توانمندی استادان این دیپارتمنت درامر تدریس ، تحقیق واجرایی پروژّهای عملی رشتوی وپیشبرد کورس های ارتقای ظرفیت برای انجنیران این رشته درسطح کشور

تدویراجلاس سالانه یی فارغ التحصیلان دیپارتمنت وتامین روابط اکادمیک ومتداوم به انها.

تجدید متداوم مفردات درسی ولکچرنوت های مضامین تخصصی.

توانمندی تالیف وترجمه کتب وسایراثار علمی – تحقیقی توسط اساتید این دیپارتمنت

توانمندی ایجاد رشته های جدید درجنب رشته استخراج معادن.

توانمندی تربیه انجینران به سویه ماستر ودوکتورا.

توانمندی شرکت درسیمنارها وکنفرانس های علمی درسطح ملی وبین المللی.

نقاط ضعف) Weak points)

عدم موجودیت امکانات مادی ومعنوی در رابطه به تطبیق استراتیژیک پلان.

ناکافی بودن صنوف درسی واطاق های لابراتوار.

عدم موجودیت ویب سایت ( صفحه انترنتی ) معیاری .

عدم موجودیت تجهیزات کافی جهت پیشبردسالم آمورتدریس درداخل صنوف درسی.

عد م موجودیت وسایل وتجهیزات لابراتواری درمضامین مختلف .

عدم موجودیت دیتابس دردیپارتمنت.

موجودیت نواقص ومشکلات درلایحه سیستم کریدت ونبود تسهیلات وامکانات درتطبیق سیستم کریدت.

بنود سکالرشیپ ها وفیلوشیپ ها.

کمبود کتب تخصصی جدید مورد ضرورت تمام ديپارتمنت به لسان های ملی وبین المللی درکتابخانه این پوهنتون.

نبود انجنیرلابرانت مسلکی درامرپیشبرد امور لابراتواری.

نبودن بورس های کوتا مدت وطویل المدت برای اساتید دیپارتمنت.

کمبود قرطاسیه باب وتاخیر درتوزیع ان

عدم موجودیت استادان دربعضی مضامین رشتوی ( تخریب احجار، غنی سازی، الکتروفیکیشن موسسات معدنی ، اقتصادپلان ګذاری ، میخانیک وفزیک احجارمعدنی، استخراج موادساختمانی وتزینی ، هایدرومیخانیزیشن امورمعدنی روباز، استواری کنارهای کریر، احیایی مجدد وباسازی معدن وغیره)

فرصت ها (Opportunities) موجوددردیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن:

۱-موجودیت کادرهای علمی مجرب به سویه دوکتورا، ماستر، ولسانس درامر پیشبردسالم پروسه درسی ۲- موجودیت اب وبرق درتعمیرات وساختمان های این پوهنتون.

۳-موجودیت قوانین ، مقررات ، لوایح وطرزالعمل ها غرض تنظیم امور علمی ،اکادمیکی واداری.

۴- اعاشه واباته محصلان از طرف مقامات دولتی .

تهدیدات (Treats)

نداشتن تو امیت اکادمیک با پو هنتون ها ی معتبرجهان.

عدم پرداخت حقوق وامتیازات مادی مکفی برای اعضای کادر علمی که زمینه فرارمغز هارا مهیا می سازد.

عدم تشویق مادی استادان به ارتقای  درجه علمی .

نبود تجهیزات لابراتواری ، عدم آشنایی با شیوه کار آنها ونبود لابرانت های مسلکی.

عدم موجودیت کتابخانه مجهز دیجیتلی.

تدریس چندین مضمون توسط یک استاد.

ناکافی بودن متخصصین واجد شرایط جهت شمولیت درکادرعلمی .

عدم استقلالیت مالی دیپارتمنت .

ارسال اوامر مقامات ذیصلاح درمغایرت با قانون.

نبود تسهیلات رهایشی ومعیشتی دایمی برای اعضای کادری علمی .

ناکافی بودن زمینه وتسهیلات برای اجرای تطبیقات تعلیمی وتولیدی محصلان.

عدم موجویت ترانسپورت مستقل برای حمل ونقل استادان.

کم رنګ جلوه دادن تطبیق پلان های انکشافی از جانب مقامات ذیصلاح.

برهم زدن تقویم اکادمیک از طرف مقامات .

موجودیت خیمه لویه جرګه وتدویر محافل درآن که پروسه درسی را همواره اخلال می نمایند.

 دیدگاه (vision)

 دیپارتمنت انجنیری استخراج روبازمعادن پوهنتون پولی تخنیک کابل یک مرکزعالی برای دانش ، پژوهش، نوآوری ، توسعه انجنیری وپلانګزاری درافغانستان خواهد بود ما بهترین محصلان راکه ازجغرافیا وکلتورمتفاوت نمایندګی می نمایند ، ازطریق اموزش عالی ، صلح آمیز ودارای محیط تحقیقاتی خوب توسط اعضای کادر علمی مجرب تربیه خواهیم نمود. این دیپارتمنت انجنیران ورزیده را که نه تنها به خواسته های مثبت درسطح ملی وبین المللی ، احترام داشته ،بل قادر به رهبری جامعه درعرصه های مختلف حیات علمی ،پژوهشی ،اقتصادی وفرهنګی درمدت تطبیق این استراتیژیک پلان فارغ خواهد داد.

رسالت (Mission)

 رسالت دیپارتمنت انجنیری استخراج روبازمعادن به فقط ارتقای سطح دانش محصلان وانجنیران دررشته انجنیری معادن مطابق قوانین ولوایح نافذه ی مؤسسات تحصیلات عالی، تحقیقات علمی دراین رشته وخدمات عرصه انجنیری معادن می باشد ،بل تجهیز واکمال مادی ومعنوی دیپارتمنت وارتقای ظرفیت کادر علمی ،اداری درسرخط وظایف تأخیر نا پذیرآن قراردارد.

اهداف ( Goal)

هدف اساسی این دیپارتمنت متشکل است از:توسعه وتطبیق کریکولم درسی بامعیار بین المللی، توسه روابط با سایر پوهنتون ها. ، ایجاد تسهیلات برای تحصیلات معیاری وتحقیقات علمی ،ایجاد فرصت ها برای فوند یابی جهت توسعه دیپارتمنت ،معرفی دیپارتمنت به سطح ملی وبین المللی ،ایجاد توسعه تشریک مساعی بین مؤسسات استخراجی ودیپارتمنت بوده تا به اساس آن فارغ التحصیلان معیاری مطابق نیازمندی های معاصرتقدیم جامعه ګردد .

ارزش ها(values)

این دیپارتمنت به مثابه مرکز قوی وبای تجربه طولانی تربیه کادر های علمی ــ انجنیری معادن درکشوراست.

معاصرسازی کریکولم ،مفردات وتدریس به روش های معاصر.

پرورش کادرهای مسلکی باروحیه ملی ،اسلامی،وطن دوستی، برابری ومردم دوستی .

سهم ګیری درتمام امور پوهنتون اعم ازتدریس، تحقیق ،روند اکادمیک وسایرامور مربوطه به اداری واکادمیک

ارایه خدمات شفاف وصادقانه درعرصه مسلکی وتخصصی .

تونمندی اجرای خدمات با کیفیت عالی انجنیری دررشته استخراج روباز معادن.

عملکرد با درنظر داشت مواد قوانین ،مقررات ،لوایح وسایر اسناد تقنینی نافذه کشور.

 مقاصد (Objectives)               

ارتقای ظرفیت اساتید.

آماده ساختن وتجهیز دیپارتمنت با تکنالوژی جدید درعرصه تدریس وتحقیق .

کاربرد تکنالوژی وروش جدید تدریس

ایجاد وفعال ساختن لابراتوارها

آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی واخلاقی برای تدریس وجلوګیری ازتمام انواع تعصبات (ساسی ،قومی ،زبانی،مذهبی وجنسی).

بازنګری ومعاصرسازی متداوم کریکولم، مفردات ومواد درسی درسطح دیپارتمنت.

تهیه کتلوګ اکادمیک دیپارتمنت.

تقاضای کتب ومواد درسی جدید.

تکمیل اعضای کادرعلمی دیپارتمنت ب اساس ضرورت.

تلاش برای استقلالیت اکادمیک، اقتصادی وساختاری پوهنتون.

اجرای پروژه های تحقیقاتی وخدمات انجنیری دررشته استخراج معادن.

جستجوی منابع وارګانهای کمک کننده برعلاوه بودجه سالانه بخاطرتطبیق بهتراستراتیژیک پلان دیپارتمنت.

ایجاد رشته های جدید حسب نیازمندی های منافع ملی کشور وتقاضای ارګانهای ذیربط.

افزایش کمی وکیفی درآثارعلمی ــ تحقیقاتی اعضای کادر علمی دیپارتمنت.

جستجو برای تآمین روابط،توامیت ها وهمکاری های علمی ، تحقیقی واکادمیک باپوهنتون های داخل وخارج کشور.

تلاش برای تربیه لابرانت ها وتکنیشن ها برای لابراتوارهای دیپارتمنت.

ایجاد راه حل مناسب ومعقول برای تعویض لسان تدریس به لسان انګلسی.

تحکیم روابط دیپارتمنت بافارغ التحصیلان برای همکاری های دوجانبه اکادمیک واقتصادی .

ایجاد دیتابیس دیپارتمنت وهمکاری برای تکمیل ویب سایت پوهنتون.

جمع آوری نظریات محصلان درمورد نتایج سیستم کریدت.

ایجاد پروسه ارزیابی خودی وارزیابی استادان درسطح دیپارتمنت.

ارائیه نظریات پیرامون بازنګری درلوایح، مقرره ها طرزالعمل ها ورهنمود ها.

اعاده سیستم مجازات ومکافات درسطح دیپارتمنت.

تهیه تفاهم نامه های همکاری باارګان های ملی وبین امللی

فعالیت های دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن

دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن ازبدوتاسیس خود به اساس سعی وتلاش خستګی ناپذیر اساتید محترم این دیپارتمنت توانسته است  تا درکوتا مدت با پوهنتون های مختلف کشور های جهان که در بخش ارتقا ظرفیت با تحصیلات عالی کشور همکاری می نمایند ارتباطات قوی ایجاد نمایند  که در این رابطه میتوان ازهمکاری های کشور المان، ایران به این دیپارتمنت نام برد .

چون دیپارتمنت انجنیری استخراج روبازمعادن درسال ۱۳۹۲ در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعادن بطورمسقلانه به فعالیت اغاز نموده وازجمله دیپارتمنت های جدیدالتاسیس به شما رفته که  اولین دوره محصلان رابه تعداد ۴۳ تن ازطریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی و جذب  ګردیداست

 قابل یاداوری است که سه تن ازاساتید محترم دیپارتمنت انجنیری استخراج  روبازمعادن ازاغازفعالیت مستقلانه دیپارتمنت تا اکنون ترفیع علمی نموده که منجمله محترم دوکتورمحمد رحیم قسیمی (که فعلا تقاعدنموده است) ازرتبه علمی پوهنوال به رتبه علمی پوهاند ، محترم عبدالهادی واحدی ازرتبه علمی پوهندوی په رتبه علمی پوهنوال ومحترم محمد تمیم احمدی ازرتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار نایل آمده اند.       

 ناګفته نه باید ګذاشت که محترم محمدرحیم قسیمی درطول این مدت کتاب درسی تحت عنوان تکنالوژی استخراج روباز معادن ومحترم پوهنوال ديپلوم انجنیر عبدالهادی واحدی کتاب تحت عنوان ماشین های معدنی را تالیف وبه نشرسپرده اند

دیپارتمنت مذکورجهت ارتقا ظرفیت استادان جوان این دیپارتمنت درکوتا مدت توانسته است تا همه اساتید خویش رابه سفرهای علمی ، آموزشی ، میتودیکی وتبادل تجارب به کشور های مختلف جهان اعزام نمایند که میتوان ازسفرهای شان قرارذیل نام برد.

سفررسمی هفت روزه محترم پوهنوال عبدالهادی واحدی به کشورترکیه به منظور ارتقای ظرفیت معدن کاری ، بازدید وکسب تجارب ازمعدن زیرزمینی طلاه درشهرازمیر.

سفرپانزده روزه محترم پوهنوال عبدالهادی واحدی به کشورجرمنی جهت بازدید ازمعادن کشورجرمنی وکسب تجارب علمی وعملی درامورمعدن کاری ازمتخصصین پوهنتون فرایبرګ وتبادل نظریات پیرامون توسعه همکاریهای کشورجرمنی دررابطه به تربیه متخصصین جوان دیپارتمنت وایجاد کریکولم جدید برای دیپارتمنت انجنیری استخراج روبازمعادن.

سفررسمی دوتن ازاساتید محترم این دیپارتمنت به کشورترکیه وامریکا به هدف بازدید از پوهنتون METU ترکیه ، ارتقای ظرفیت علمی استادان، آشنایی با کریکولم درسی، شیوه تدریس استادان، کسب تجارب علمی و عملی از استادان دیپارتمنت انجنیری معادن پوهنتون METU ترکیه، بحث و گفتگو پیرامون پروگرام درسی  دیپارتمنت های انجنیری استخراج روباز و زیرزمینی معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل ، بازدید ازدیپارتمنت ها، لابراتور، کتابخانه و سایر بخشهای اداری پوهنتون  METU ترکیه و همچنان بازدید از بعضی معادن فعال زیرزمینی و روباز ترکیه که شامل معادن ذغال سنگ، معدن طلا، معادن آب سودا و معدن سنگهای ساختمانی میگردد صورت ګرفته است

 قابل تذکر است که اساتید محترم فوق بعد ازسفربه کشورترکیه ازتاریخ 11/9/2014 الی 06/10/2014  میلادی (مطابق 20 /6/1393 الی 14/7/1393  هجری شمسی) مدت بیست شش روز، عازم کشورایالات متحده امریکا ګردیدند که هدف اساسی این سفر بازدید از پوهنتون های میسوری و نبراسکا ی ایالات متحده امریکا ، استندرد سازی کریکولم دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن ، کسب تجارب علمی وعملی ، باز دید از معادن و تکنالوژی عصری ایالات متحده امریکا ، آشنایی با فرهنگ وکلتور مردم امریکا ، ارتقای ظرفیت استادان این دیپارتمنت ، گرفتن بعضی کورس های ضروری برای استادان دیپارتمنت و بازدید از کمپنی نرم افزار سازی درامور معدنکاری در شهر واشنگتن دی سی بوده است.

سفررسمی هشت روزه دوتن اساتید محترم این دیپارتمنت به کشورایران که هدف اساسی سفر، بازدید ازپوهنتون ها وسازمان زمین شناسی واکتشاف معدنی ایران، ارتقای ظرفیت علمی استادان ، آشنایی با کریکولم درسی، شیوه تدریس استادان، کسب تجارب علمی وعملی ازاستادان دیپارتمنت انجنیری معادن پوهنتون پولی تخنیک تهران وپوهنتون صنعتی امیرکبیرایران ، بازدید ازدیپارتمنت ها، لابراتوارها ، کتابخانه وسایربخشهای اداری پوهنتون پولیتخنیک تهران وپوهنتون صنعتی آمیرکبیرایران وهمچنان بازدیدازبعضی معادن روبازایران بوده است.

سفررسمی ۸۱ روزه سه تن ازاساتید جوان این دیپارتمنت درمقطع رخصتی زمستانی به پوهنتون فرایبرګ کشورجرمنی به هدف ارتقای ظرفیت علمی ومسلکی استادان جوان که شامل اجرای امور علمی ، عملی ، لابراتواری وبازدید ازمعادن فعال کشورجرمنی واجرایی پرکتیک درمعادن فعال و تجربوی کشورجرمنی بوده  است.

سفررسمی دوتن از اساتید محترم این دیپارتمنت هریک پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالهادی واحدی امردیپارتمنت ومحترم پوهنیاردیپلوم انجنیر نصیراحمد سلطانی جهت اشتراک در ورکشاپ 16 یومیه که به منظور ارتقاع سطح دانش استادان جوان پوهنتون های کابل،بلخ ، اشنایی به وسایل لابراتواری وتبادل تجارب واندوخته های علمی اساتید پوهنتون صنعتی امیر کبیر درکشورایران تدویریافته بود.