ملاقات رییس وهیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل با همآهنگ کننده کمک های موسسه USAID و هیت سفارت امریکا درکابل

03 Oct, 2018

محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل وهییت رهبری این پوهنتون با همآهنگ کننده کمک های موسسه USAIDوهییت همراه ، دردفترکارشان ملاقات نمودند.

مجلس بازنگری برنامه های علمی درپوهنتون پولی تخنیک کابل

03 Oct, 2018

مجلس بازنگری برنامه های علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، به ریاست محترم پوهاند عبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل واشتراک روسای محترم پوهنځی های هشت گانه ،سرپرست معاونیت امورمحصلان ،وآمرین دیپارتمنت ها دراتاق جلسات معاونیت علمی دایر گردید.

Pages