قدردانی از ورزشکاران پوهنتون پولی تخنیک کابل

26 May, 2018

بتاریخ 2جوزا چهار شنبه محفلی  با آیات متبرکه وپخش سرود ملی آغاز متعاقبآ محترم دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن خوش آمدید به حاضرین یک بار دیگر قهرمانی های این کانون علمی را  در عرصه ورزشهای مختلف تبریک

محفل افتاح لابرتوار فوتو ولتایک و کتابخانه دیپارتمنت تامین برق پوهنحی الکترومیخانیک

25 May, 2018

محفل ایکه به همین مناسبت در تالار IT  برگزار گردیده بود در نخست محترم پوهنوال دپیلوم انجینرمحمد سعید "کاکر" ریس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن قدر دانی و تشکری از وزارت احیا و انکشاف دهیات بخاطر ایجاد لابرتوار و

دومین برنامه (مسابقه مدیریت همه جانبه منابع آب)

14 May, 2018

دومین برنامه (مسابقه مدیریت همه جانبه منابع آب) در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازیافت.

اشتراک رییس صاحب در کنفرانس بین المللی فدراسیون سرویران جهان

12 May, 2018

به تاریخهای 6 - 11 می، کنفرانس بین المللی فدارسیون سرویران جهان (FIG) در شهر استانبول به اشتراک 60 نهاد اکادمیک و بیش از 180 انجمن و کمپنی های معتبر از 120 کشور دایر گردید بود، خوشبختانه رییس صاحب پوهنتون پولی تخنیک کابل با دو تن از استادان این پوهنتون نیز در کنفرانس 

Pages