افتتاح صنوف درسی دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی

14 Aug, 2018

امروز سه شنبه مورخ 22 اسد سال 1397 هجری خورشیدی که مصادف است با 14 اگست سال 2018 صنف های دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی از طرف رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر "، نماینده موسسه

سیمینار تغییر معیادها،ساختارولاحیه وظایف کمیته چهارده گانه پوهنتون پولی تخنیک کابل

12 Aug, 2018

سیمینار تحت عنوان  تغییر معیارها،ساختارولاحیه وظایف کمیته چهارده گانه پوهنتون پولی تخنیک کابل به تاریخ 21/5/1397 در تالار تکنالوژی معلوماتی این محیط اکادمیک با تلاوت آیات چند ازکلام الله مجید آغاز یافت .

دفاع پروژه های دیپلوم دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی

11 Aug, 2018

محصلان دیپلوم نویس رشته تکنالوژی مواد عضوی به خاطر بهبود کاریابی فارغان این رشته وقایم نمودن روابط پوهنتون با مؤسسات تولیدی ویا کنترول کننده مانند اداره ملی نورم ستندرد ( انساء) از پروژه دیپلوم خویش در حضور داشت کمسیون منتخب دفاع پروژه ها

محفل دفاع پروژه دیپلوم محصلان دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی در مقر وزارت فواید عامه

04 Aug, 2018

محفل دفاع پروژه دیپلوم محصلان دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی در مقر وزارت فواید عامه تدویر یافت و این گامی است برای کاهش فاصله میان نهاد های آکادمیک و نهاد های سکتوری مرتبط به آن.

Pages