برنامه تفریحی فوتبال جام جهانی 2018 روسیه

15 Jul, 2018

برنامه تفریحی پخش مستقیم فوتبال جام جهانی 2018 روسیه  برای محصلین پوهنتون  پولی تخنیک کابل که با ابتکار و توجه خاص مقام محترم پوهنتون پولی تخنیک کابل با همکاری نهاد دمکراسی 4افغانستان ( D4A ) و سایر همکاران برای مدت چهارشب در جمنازیوم این محیط اکاد

کورس آموزشی  ( Microsoft Projects )

14 Jul, 2018

برنامه آموزشی ایکه از طرف ( USWDP ) و با کمک پوهنتون پولی تخنیک کابل درمرکز تکنالوژی معلوماتی راه اندازی گردیده بود به مدت یک هفته برای استادان و کارمندان تدریس گردید

توزیع تصدیق نامه فارغان کورس کدسترپوهنحی جیوماتیک وکدستر

09 Jun, 2018

کورس جیوماتیک وکدستر که درپوهنحی جیوماتیک وکدسترپوهنتون پولی تخنیک کابل جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان اداره مستقل اراضی افغانستان راه اندازی گردیده بود پایان یافت .

امضا تفاهم نامه کار آموزی محصلان با اداره محترم تدارکات ملی

30 May, 2018

سال گذشته پوهنتون پولیتخنیک کابل نمایشگاه علمی - تخنیکی را به هدف کاریابی محصلان براه انداخته بود، که در نتیجه با امضای تفاهم نامه فی بین اداره محترم تدارکات ملی و پوهنتون پولیتخنیک کابل و تطبیق این تفاهم نامه به تعداد 60 تن از محصلان پوهنتون پولیت

Pages