تفاهم نامه همکاری های دو جانبه میان وزارت انرژی و آب و پوهنتون پولی تخنیک کابل

17 Dec, 2018

تفاهم نامه همکاری های دو جانبه میان وزارت انرژی و آب و پوهنتون پولی تخنیک کابل امروز از سوی جلالتمآب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر رییس پوهنتون پولی تخینک کابل به امضا رسید.

محفل توزیع تصدیق نامه های کورس GISوکدسترارتقا ظرفیت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل وکارمندان اداره مستقل اراضی افغانستان

04 Dec, 2018

دراین محفل محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" ریس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم جواد"پیکار" رییس عمومی اداره مستقل اراضی افغانستان وهیت رهبری آن اداره ،محترم پوهاند عبدالاحد "خالقی " معاون علمی ، محترم غلام اولیا "پوپل" معا

هفدهمین کنفرانس علمی محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

13 Nov, 2018

هفدهمین کنفرانس علمی محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل با حضورداشت محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید " کاکر"ریًس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ،محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی " معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ،محترم غلام اول

امضای تفاهمنامه همکاری علمی واکادمیک بین پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون خصوصی سلام

30 Oct, 2018

درنشستی ایکه محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر"رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل بامحترم داکتر"مصباح" رییس پوهنتون خصوصی سلام دردفترکاری خویش داشتند ، درمورد روابط علمی وتدریسی بین دوپوهنتون بحث وتبادل نظرنموده  وروی همکاری تدریسی پوهنتون پولی تخنیک کابل با

Pages