محفل دفاع پروژه دیپلوم محصلان دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی در مقر وزارت فواید عامه

04 Aug, 2018

محفل دفاع پروژه دیپلوم محصلان دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی در مقر وزارت فواید عامه تدویر یافت و این گامی است برای کاهش فاصله میان نهاد های آکادمیک و نهاد های سکتوری مرتبط به آن.

پروژه دفاع محصلان سه دیپارتمنت پوهنحی های مختلف پوهنتون پولی تخنیک کابل در مقر وزارت انرژی و آب

04 Aug, 2018

محصلان دیپارتمنت تامین برق ، دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدرو جیولوجی و دیپارتمنت ساختمان های هایدرولیک وهایدرو تخنیکی در مقر وزارت انرژی و آب در محضر هئیت رهبری وزارت، انجنیران و کمیسیون موظف از پروژه های دیپلوم خود دفاع نمودند. 

پروژه دفاع دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست به میزبانی اداره آبرسانی افغانستان

04 Aug, 2018

جلسه دفاع دیپلوم دهمین دوره فراغت دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل به میزبانی اداره آبرسانی افغانستان تدیر یافت.

دفاع پروژه دیپلوم نخستین دور محصلین دیپارتمنت انجنیری خط آهن پوهنتون پولی تخنیک کابل

04 Aug, 2018

اداره خط آهن افغانستان میزبان محفل دفاع پروژه دیپلوم نخستین دور محصلین دیپارتمنت انجنیری خط آهن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مورخ 10 اسد 1397) بود.

Pages