برگزاری ورکشاپ یک روزهٌ نظر خواهی در مورد رشته های انرژی برق

16 Feb, 2019

نخست آیات چند از کلام الله مجید تلاوت گردیده ،سپس محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولیتخنیک کابل روی ارزش و اهمیت تدویر چنین ورکشاپ های علمی و اکادمیک صحبت کرده و ازنتیجهً حاصله این ورکشاپ ابراز امید واری نمودند .

تدویرورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی برنتایج وآموزش محصل محوری

04 Feb, 2019

تدویرورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی برنتایج وآموزش محصل محوری با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید ‹ کاکر› رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد‹خالقی› معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، آمرین دیپارتمنت ها و

Pages