مجلس بازنگری برنامه های علمی درپوهنتون پولی تخنیک کابل

03 Oct, 2018

مجلس بازنگری برنامه های علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، به ریاست محترم پوهاند عبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل واشتراک روسای محترم پوهنځی های هشت گانه ،سرپرست معاونیت امورمحصلان ،وآمرین دیپارتمنت ها دراتاق جلسات معاونیت علمی دایر گردید.

معرفی برنامه شهروندان فعال ( Active Citizens ) در پوهننتون پولی تخنیک کابل

21 Sep, 2018

 این برنامه با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " معاون علمی، محترم پوهنیار سیدمجتبی " ایشانزاده " معاون امور محصلان، نماینده

جشن فراغت و توزیع دیپلوم محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

14 Sep, 2018

جشن چهل و ششمین دور  فراغت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل؛ به تعداد 619 تن از انجنیران جوان  در 20 رشته تخصصی از پوهنحی های هشت گانه به تاریخ 22 سنبله سال 1397 در جمنازیوم این محیط اکادمیک در مراسمی با حضورداشت محترم پوهنمل دکتور نجیب الل

Pages