افتتاح صنوف درسی دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی

14 Aug, 2018

امروز سه شنبه مورخ 22 اسد سال 1397 هجری خورشیدی که مصادف است با 14 اگست سال 2018 صنف های دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی از طرف رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر "، نماینده موسسه

سیمینار تغییر معیادها،ساختارولاحیه وظایف کمیته چهارده گانه پوهنتون پولی تخنیک کابل

12 Aug, 2018

سیمینار تحت عنوان  تغییر معیارها،ساختارولاحیه وظایف کمیته چهارده گانه پوهنتون پولی تخنیک کابل به تاریخ 21/5/1397 در تالار تکنالوژی معلوماتی این محیط اکادمیک با تلاوت آیات چند ازکلام الله مجید آغاز یافت .

Pages