توزیع تصدیق نامه فارغان کورس کدسترپوهنحی جیوماتیک وکدستر

19 جوزا, 1397

کورس جیوماتیک وکدستر که درپوهنحی جیوماتیک وکدسترپوهنتون پولی تخنیک کابل جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان اداره مستقل اراضی افغانستان راه اندازی گردیده بود پایان یافت .

امضا تفاهم نامه کار آموزی محصلان با اداره محترم تدارکات ملی

09 جوزا, 1397

سال گذشته پوهنتون پولیتخنیک کابل نمایشگاه علمی - تخنیکی را به هدف کاریابی محصلان براه انداخته بود، که در نتیجه با امضای تفاهم نامه فی بین اداره محترم تدارکات ملی و پوهنتون پولیتخنیک کابل و تطبیق این تفاهم نامه به تعداد 60 تن از محصلان پوهنتون پولیت

قدردانی از ورزشکاران پوهنتون پولی تخنیک کابل

05 جوزا, 1397

بتاریخ 2جوزا چهار شنبه محفلی  با آیات متبرکه وپخش سرود ملی آغاز متعاقبآ محترم دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن خوش آمدید به حاضرین یک بار دیگر قهرمانی های این کانون علمی را  در عرصه ورزشهای مختلف تبریک

محفل افتاح لابرتوار فوتو ولتایک و کتابخانه دیپارتمنت تامین برق پوهنحی الکترومیخانیک

04 جوزا, 1397

محفل ایکه به همین مناسبت در تالار IT  برگزار گردیده بود در نخست محترم پوهنوال دپیلوم انجینرمحمد سعید "کاکر" ریس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن قدر دانی و تشکری از وزارت احیا و انکشاف دهیات بخاطر ایجاد لابرتوار و

Pages