دفاع پروژه های دیپلوم دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی

20 اسد, 1397

محصلان دیپلوم نویس رشته تکنالوژی مواد عضوی به خاطر بهبود کاریابی فارغان این رشته وقایم نمودن روابط پوهنتون با مؤسسات تولیدی ویا کنترول کننده مانند اداره ملی نورم ستندرد ( انساء) از پروژه دیپلوم خویش در حضور داشت کمسیون منتخب دفاع پروژه ها

محفل دفاع پروژه دیپلوم محصلان دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی در مقر وزارت فواید عامه

13 اسد, 1397

محفل دفاع پروژه دیپلوم محصلان دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی در مقر وزارت فواید عامه تدویر یافت و این گامی است برای کاهش فاصله میان نهاد های آکادمیک و نهاد های سکتوری مرتبط به آن.

پروژه دفاع محصلان سه دیپارتمنت پوهنحی های مختلف پوهنتون پولی تخنیک کابل در مقر وزارت انرژی و آب

13 اسد, 1397

محصلان دیپارتمنت تامین برق ، دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدرو جیولوجی و دیپارتمنت ساختمان های هایدرولیک وهایدرو تخنیکی در مقر وزارت انرژی و آب در محضر هئیت رهبری وزارت، انجنیران و کمیسیون موظف از پروژه های دیپلوم خود دفاع نمودند. 

پروژه دفاع دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست به میزبانی اداره آبرسانی افغانستان

13 اسد, 1397

جلسه دفاع دیپلوم دهمین دوره فراغت دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل به میزبانی اداره آبرسانی افغانستان تدیر یافت.

Pages