معرفی سرپرست معاونیت امور محصلان

09 Aug, 2017

معرفی سرپرست معاون امور محصلان پوهنتون پولی تخنیک  کابل

محفل معرفی محصلان جدیدالشمول با رهبری این پوهنتون

08 Aug, 2017

محفل تعارفی محصلان جدید الشمول پوهنځی های هشت گانه پوهنتون پولی‌تخنیک کابل با هیئت رهبری و استادان این پوهنتون

تفاهم نامه میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و اداره ملی استندرد

08 Aug, 2017

تفاهم نامه میان اداره مستقل استندرد ملی افغانستان ( انسا ) و پوهنتون پولی تخنیک کابل

بازدید رییس وهیت اداره اترا از پوهنتون پولی تخنیک کابل

08 Aug, 2017

بازدید رییس وهیت اداره اترا (اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان )ازپوهنتون پولی تخنیک کابل

Pages