نخستین دور فراغت کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل

24 May, 2017

نخستین دور فراغت کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل:

جشن چهل وپنجمین دور فراغت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

23 May, 2017

جشن چهل وپنجمین دور فراغت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل:

انرژی آفتابی در افغانستان (  Solar Cell )

20 May, 2017

انرژی آفتابی در افغانستان (  Solar Cell ):

محفل  تصدیق نامه پروگرام های زمستانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

20 May, 2017

محفل  تصدیق نامه پروگرام های زمستانی پوهنتون پولی تخنیک کابل:

Pages