"اهدای لوح تقدیر ولسی جرگه افعانستان به محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر

10 Apr, 2017

اهدای لوح تقدیر ولسی جرگه افعانستان به محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل
.امروز محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل از سوی ولسی جرگه افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت

جشن فراغت 64 تن از برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل

10 Apr, 2017

امروز سند فراغت برای 64 تن ازانجنیران بعد از تکمیل پروگرام ماستری در سه برنامه هر یک دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی , دیپارتمنت هیدرولیک و ساختمان های هایدرو تخنیکی و دیپارتمنت انجنیری و انکشاف م

GIZ

موسسه محترم GIZ باز هم افتخار آفرین شد که به تعداد 457 جلد کتاب را به این پوهنتون هدیه نمود

26 Sep, 2016

پوهنتون پولی تخنیک کابل از همکاری های همیشگی و بی شایبه ی موسسه محترم GIZ کشور فدرالی آلمان که در قسمت 237 عنوان کتاب چاپ جدید که مجموعاً به تعداد 457 جلد کتاب میشود اظهار سپاس و امتنان مینماید.

Pages