معرفی محترم خواجه محمد انور"نوری " بحیث معاون مالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل به کارمندان وکارکنان

14 Apr, 2019

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازیافت.متعاقبآ محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد "خالقی " معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن تبریکی به معاون جدید التقررمالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل ازکارکردهایی محترم غلام اولیا "پوپ

برگزاری مسابقه ملی (مدیریت جامع منابع آب) درافغانستان

11 Apr, 2019

مسابقه ملی (مدیریت جامع منابع آب) درافغانستان به ابتکارپوهنحی انجنیری منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون جرمن قزاق ،شبکه جوانان آسیای مرکزی برای آب ،موسسه DAAD  وچند نهادهمکار، برای محصلان پوهنتون ها که قبلآ دراین برنا

برنامه معلوماتی نهاد ایسک (AIESEC) برای محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

10 Apr, 2019

برنامه معلوماتی نهاد آیسک (AIESEC) برای محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل از طرف مسولین نهاد متذکره برای محصلان این پوهنتون جهت دست یابی به کار درکمپنی های خارجی ونحوه شمولیت در ان نهاد ها دایر گردید.

پروگرام شهروند فعال به همکاری نهاد څارندوی معارف درپوهنتون پولی تخنیک کابل

07 Apr, 2019

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسرود ملی آغازگردیده، متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ازگذشته های صلح وآرامش وآرمانهای څارندوی معارف کشوربااحساسات یاد آوری نموده ازایشان خواستند تا ازپوهنتو

Pages