تدویرورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی برنتایج وآموزش محصل محوری

04 Feb, 2019

تدویرورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی برنتایج وآموزش محصل محوری با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید ‹ کاکر› رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد‹خالقی› معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، آمرین دیپارتمنت ها و

قرارداد تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت در افغانستان (ALPIS ) میان وزارت شهر سازی و اراضی و پوهنتون پولی تخنیک کابل

21 Jan, 2019

قرارداد تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت در افغانستان (ALPIS )  میان وزارت شهر سازی و اراضی و پوهنتون پولی تخنیک کابل با استفاده از مقرره استقلایت مالی پوهنت

محفل توزیع دیپلوم فارغان پوهنځی های کمپیوترساینس وجیوماتیک وکدسترپوهنتون پولی تخنیک کابل

05 Jan, 2019

محفل با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازگردید.

Pages