جلسه هیت رهبری و روسای پوهنځی ها واستادان پوهنتون پولی تخنیک کابل

11 اسد, 1396

جلسه هیت رهبری و روسای پوهنحی ها وآمرین دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخینک کابل با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر رییس پوهنتون،محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالاحد خالقی معاون علمی پوهنتون ومحترم پوهنمل محمد الله ابراهیمی معاون امورمحصلان پوهنتون دراتا

قدر دانی از کارکرد های رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل

21 سرطان, 1396

ریاست عمومی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان رییس وکارکنان پوهنتون پولی تخنیک کابل را تقدیر نمود

کورس پوهنځی جیوماتیک وکدستر

11 سرطان, 1396

پوهنځی جیوماتیک وکدستر مطابق تفاهم نامه مورخ 1/ 11 / 2016 بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون اورنتیال شیکاگو کورس های سروی و GIS  برای کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ مطابق تقسیم اوقات که بین جانبین تفاهم میشود دایر می  نمایند.

جلسه اختتامیه کنفرانس علمی محصلان پوهنتون پولی تخنیک

29 جوزا, 1396

جلسه اختتامیه شانزدهمین کنفرانس علمی محصلان پوهنتون پولی تخنیک:

Pages