نخستین دور فراغت کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل

03 جوزا, 1396

نخستین دور فراغت کمیونتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل:

جشن چهل وپنجمین دور فراغت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

02 جوزا, 1396

جشن چهل وپنجمین دور فراغت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل:

انرژی آفتابی در افغانستان (  Solar Cell )

30 ثور, 1396

انرژی آفتابی در افغانستان (  Solar Cell ):

محفل  تصدیق نامه پروگرام های زمستانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

30 ثور, 1396

محفل  تصدیق نامه پروگرام های زمستانی پوهنتون پولی تخنیک کابل:

Pages