گرامی داشت از روز جیود زیست های افغانستان

16 Oct, 2017

 روز جیودزیست های افغانستان از طرف محصلین واستادان پوهنحئی  جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل در جمنازیوم این پوهنتون برگزار گردید.

سمینار سیستم های قدیمی آب وروشهای پیشرفته تصفیه آب

08 Oct, 2017

سمینار سیستم های قدیمی آب وروشهای پیشرفته تصفیه آب کاریز ها وغشاء های نفوذی معکوس 7-17 اکتوبر 2017 پوهنتون پولی تخنیک کابل :

سیمینار حفاظت از میراث فرهنگی

08 Oct, 2017

سیمینار برنامه ریزی ویژه برای مراکز شهری تاریخی حفاظت از میراث فرهنگی به تاریخ 16/7/1396 هجری شمسی در تالار آی تی پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک پوهنوال دیپلوم مهندس محمد سعید " کاکر " رییس عمومی  پوهنتون پولی تخنیک کابل، استادان،مهمانان داخلی وخارجی و م

استفاده از تکنالوژی سه بعدی ( 3D ) برای محافظت از ساحات تاریخی

27 Sep, 2017

این کنفرانس که در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردیده بود در بخش  استفاده از تکنالوژی سه بعدی ( 3D ) برای محافظت از ساحات تاریخی برای حاضرین در تالار از سوی کمپنی فرانسوی  ( I

Pages