برنامه معلوماتی نهاد ایسک (AIESEC) برای محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

10 Apr, 2019

برنامه معلوماتی نهاد آیسک (AIESEC) برای محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل از طرف مسولین نهاد متذکره برای محصلان این پوهنتون جهت دست یابی به کار درکمپنی های خارجی ونحوه شمولیت در ان نهاد ها دایر گردید.

پروگرام شهروند فعال به همکاری نهاد څارندوی معارف درپوهنتون پولی تخنیک کابل

07 Apr, 2019

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسرود ملی آغازگردیده، متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ازگذشته های صلح وآرامش وآرمانهای څارندوی معارف کشوربااحساسات یاد آوری نموده ازایشان خواستند تا ازپوهنتو

افتتاح دو باب مسجد اناثیه پوهنتون پولی تخنیک کابل

03 Apr, 2019

محفل که در پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر " رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم غلام اولیا " پوپل " معاون مالی واداری، محترم دیپلوم انجنیر محمدضیا " ثنا " معاون امور محصلان، استادان، کارمندان و

امضا تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل وکمپنی داینامیک ویژن

27 Mar, 2019

درملاقاتی که محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ"رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با محترم عبدالاحسان "مومند" رئیس کمپنی داینامیک ویژن وهمکاران شان داشتند ، روی موضوعات کاری مورد علاقه صحبت وتبادل نظر نمودند.

Pages