پروگرام شهروند فعال به همکاری نهاد څارندوی معارف درپوهنتون پولی تخنیک کابل

07 Apr, 2019

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسرود ملی آغازگردیده، متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ازگذشته های صلح وآرامش وآرمانهای څارندوی معارف کشوربااحساسات یاد آوری نموده ازایشان خواستند تا ازپوهنتون پولی تخنیک کابل بازدید نموده وبه آرزوهای شان دررسیدن به مدارج عالی تحصیلی وعلمی برسند همچنان درمورد ایجاد  مرکزخلاقیت دراین پوهنتون وانگیزه سازی دربین جوانان صحبت همه جانبه نمودند.

سپس محترم اقبال "قاری زاده " مشاورارشد څارندوی معارف ضمن قدردانی ازاحساسات وعاطفه محترم رئیس پوهنتون به څارندوی معارف درمورد اوصاف وکارکرهای څارندویان صحبت نموده وازجوانان خواستند تا به این نهاد اجتماعی پیوسته ودرپاکی محیط زیست شان دربرنامه های این نهاد سهیم شوند .همچنان یکتن از څارندویان درمورد نحوه شمولیت ومسولیت های څارندوی درجامعه ،تاریخچه وارایه خدمات انسان دوستانه این نهاد اجتماعی معلومات داد متاقبآ یکتن ازمحصلان عضونهاد شهروند فعال پوهنتون پولی تخنیک کابل پرزنتیشن نهاد متذکره را به حاضران تشریح نمودند.

همچنان تقدیرنامه های نیزبه مسولین واعضای څارندوی معارف ازجانب هیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل اهدا گردید .

دراخیریک تعداداززباله دانی های که ازسوی نهاد څارندوی معارف تهیه گردیده بود جهت پاکی وحفظ محیط زیست درمحوطه پوهنتون نصب گردید.