پروژه دفاع محصلان سه دیپارتمنت پوهنحی های مختلف پوهنتون پولی تخنیک کابل در مقر وزارت انرژی و آب

04 Aug, 2018

محصلان دیپارتمنت تامین برق ، دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدرو جیولوجی و دیپارتمنت ساختمان های هایدرولیک وهایدرو تخنیکی در مقر وزارت انرژی و آب در محضر هئیت رهبری وزارت، انجنیران و کمیسیون موظف از پروژه های دیپلوم خود دفاع نمودند. 
و این گامی است برای کاهش فاصله میان نهاد های آکادمیک و نهاد های سکتوری مرتبط به آن. همچنان یکی از موثر ترین شیوه برای نشان دادن توانایی جوانان و زمینه جذب آنها در بازار کار است .
به نمایندگی هیئت رهبری پوهنتون پولیتخنیک از جلالتماب سر پرست وزیر متعهد ، فعال و مبتکر وزارت انرژی و آب محترم محمد گُل خُلمی سپاس و قدردانی مینمایم که زمینه تدویر این محفل را در مقر وزارت انرژی و آب مساعد ساخت 
از همکاری های همیشگی هیئت رهبری وزارت در زمینه رُشدظرفیت محصلان ، کار اموزی و جذب انجنیران متشکرم.