ورکشا پ سیستم مدیریت آموزشی Moodle

27 Feb, 2019

ورکشا پ سیستم مدیریت آموزشی Moodle ازطرف کمیته آموزش الکترونیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل برای تعدادی ازاستادان این پوهنتون برای دوروز درمرکزIT دایرگردید .

ورکشاپ با تلاوت ایاتی ازکلام الله مجید آغازگردید . سپس محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل دررابطه به اهمیت ومبرمیت ورکشاپ متذکره سخنانی ایراد نموده ، تدویرآنرا درسهولت آموزشی برای محصلان واستادان مفید وارزشمند دانستند ودراخیر ازاستادان وبرگزارکننده گان ورکشاپ متذکره تشکروقدردانی نمودند .

دراین ورکشاپ استادان با شیوه های آموزشی الکترونیکی سیستم مدیریتی Moodle آشنائی حاصل مینمایند.