ورکشاپ سه روزه GNSS (یا مجموعه ای ازسیستم تعیین موقعیت جغرافیایی شامل جی پی اس)

11 Nov, 2019

ورکشاپ سه روزه GNSS   (یا مجموعه ای ازسیستم تعیین موقعیت جغرافیایی شامل جی پی اس، گلاوناس، گالیله و بی دو)  درپوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردیدکه از اهمیت خاصی در بخش نقشه برداری،حمل ونقل، اتومات سازی بنادر تجارتی، زراعت مدرن، تدقیق اندازه گیری های حرکات پلیت تکتونیک، زلزله، وسایل نقلیه بدون سرنشین، و بسیاری تحقیقات علمی دیگر برخوردار است.

 برگزاری این ورکشاپ هم چنان زمینه ایجاد بخش های تحقیقاتی جدید را برای استادان و محصلان کشور نیز فراهم می سازد. ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل از پروفیسور فرناندیس روئی  Fernandes Rui دانشمند پرتگالی، پوهاند دوکتور محمد ابراهیم نجف  PI پروژه  PEERمربوط USAID و پوهنوال دکتور شاه ولی څرگند که در قسمت برگزاری ورکشاپ همکاری نموده اند اظهار سپاس می نماید.