ورکشاپ توسعه شهر ها و(حفظ شهرهای قدیمی)

21 Feb, 2018

ورکشاپ آموزشی توسعه شهرها و(حفظ شهرهای قدیمی) ازطرف موسسه یونسکودرپوهنتون پولی تخنیک کابل دایرگردید.دراین ورکشاپ تعدادی ازاستادان پوهنتون پولی تخنیک کابل و وپوهنتون هرات اشتراک دارند.        

ابتدا خانم پاتریشیا مسول دفتریونسکودرکابل پیرامون موضوعات  ورکشاپ صحبت نمود.متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر"رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن قدردانی ازدایرنمودن این ورکشاپ ازجانب دفتر یونسکو، خواهان تداوم همکاری های دوجانبه درعرصه های علمی واکادمیک گردیدند .