ورکشاپ بهبود پروسه ارتقای کیفیت

02 Feb, 2018

ورکشاپ دو روزه بهبود پروسه  ارتقای کیفیت در تالار مرکز IT پوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردید.

  محفل با تلاوت آیات چند ازکلام الله مجید و پخش سرود ملی آغاز یافت.

  نخست محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " معاون علمی پوهنتون درمورد پروسه تحصیلی ومعیارات آن صحبت نموده ونحوه تدریس در پوهنـتون پـولی تخـنیک را با امکانات فنی وتخنیکی دست داشته قناعت بخش دانسته،  واین پوهنتون را  یکی ازمعیاری ترین پوهنتونهای کشور خواندند وهمچنان درمورد مشکلات ،ظرفیت وکیفیت تدریسی با امکانات موجوده را قناعت بخش دانسته وخواستار حل مشکلات وپرابلم ها با دید مثبت در راستای تضمین کیفیت واعتبار دهی گردیدند.

    سپس محترم رئیس برنامه ( USWDP) میشل بلندیل درمورد تضمین کیفیت واعتبار دهی ونحوه تطبیق آن را درپوهنتونها وموسسات تحصیلی کشور مهم خوانده وپوهنتون پولی تخنیک کابل را پیشگام دراین  عرصه دانستند .

  همچنان محترم داکتر حبیب الله " وجدی " معاون برنامه متذکره نیز درمورد استقلالیت برنامه تضمین کیفیت واعتبار دهی صحبت نمودند.

   متعاقباً محترم پوهاند محمد نذیر " نجابی" رئیس پوهنحئی ساختمانهای ترانسپورتی درمورد نحوه تحلیل، نگارش ،تشریح وتوضیح گزارشات روی سلایت به حاضرین ورکشاپ معلومات همه جانبه ومفصل ارایه کردند.

   پیرامون موضوع محترم پوهاند نعیمی رئیس تضمین کیفیت تحصیلات عالی وتنی چند ازاستادان ومسئولین نیز سخنان ونظریات شانرا برازنمودند.

  این ورکشاپ برای مدت دو یوم دایر شده است.