ورکشاپ آموزش الکترونیکی

14 Feb, 2018

ورکشاپ دوروزه سیستمedx وشیوه های استفاده ازآن در تدریس محصلان ،به اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" ریس پوهنتون پولی تخنیک کابل،روسای پوهنحی ها،معاونین اداری ومحصلان و تعدادی ازاستادان دایرگردید.

نخست محترم استاد ضیا "ثنا"یک تن ازمسولین ورکشاپ ،درمورد سیستم edx معلومات مفصل ارایه نمودند.

بعدآ محترم پوهنیارسیدمجتبی "ایشان زاده" معاون محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل ومسول ورکشاپ متذکره روی استفاده وایجاد کورس های الکترونیکی ازطریق این سیستم معلومات وتوضیحات همه جانبه ارایه کردند.                              

همچنان  تعدادی ازهمکاران بخش آموزش الکترونیکی (ELearning ) در مورد چگونگی استفاده از آن برای حاضرین معلومات دادند، که تعداد زیادی از استادان در این ورکشاپ با سیستم متذکره آشنایی حاصل نمودند.