ورکشاپ آموزشی الکترنیکی ( Moodle ) LMS

07 Mar, 2018

این ورکشاپ از طرف کمیته آموزش الکترونیکی  برای روسای پوهنحی های هشت گانه ، آمرین دیپارتمنت ها، استادان،مدیریت های پوهنحی ها و لابرانت های دیپارتمنت ها در پوهنحی انجنیری جیوماتیک وکدستر جهت آموزش وطرز استفاده ازسیستم ( Moodle ) LMS  که در حدود بیش از شصت تن اشتراک ورزیده بودند  به  مدت سه یوم برگذار گردیده بود، روی موضوعات مختلف سیستم آموزش الکترونیکی از سوی استادان این بخش برای حاضرین معلومات ارایه گردید، در ابتدا محترم دیپلوم انجنیرپوهاند عبدالاحد " خالقی " معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل روی اهمیت برگذاری چنین ورکشاپ ها به خصوص آموزش های الکترونیکی صحبت نموده و این برنامه را جهت رشد وآموزش نوین یک گام مثبت دانسته و از اعضای کمیته آموزش الکترونیکی جهت تقویت این برنامه ابراز امتنان نموده  افزودند رهبریت پوهنتون پولی تخنیک کابل از تطبیق سیستم LMS حمایت می نماید.

به تعقیب محترم پوهنیار محمد ضیآ " ثنا " رئیس کمیته آموزش الکترونیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز در مورد آموزش الکترونیکی برای حاضرین معلومات ارائه نموده و در رابطه به فعالیت های این کمیته بحث همه جانبه نمودند.

همچنان در ارتباط به نحوه استفاده از سیستم LMS و طرزالعمل ورکشاپ برای حاضرین معلومات ارایه کردند.

در اخیر با بیانیه عالمانه معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " و توضیع سرتفکیت  برای اشتراک کنندگان ورکشاپ پایان یافت.