هفدهمین کنفرانس علمی محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

13 Nov, 2018

هفدهمین کنفرانس علمی محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل با حضورداشت محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید " کاکر"ریًس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ،محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی " معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ،محترم غلام اولیا "پوپل"سرپرست معاونیت مالی واداری ،محترم پوهنیارمحمد ضیا "ثنا"سرپرست معاونیت امورمحصلان ،روسای محترم پوهنحی های هشت گانه وتعدادی از استادان و محصلان درتالارجمنازیم این پوهنتون تدویر یافت .

محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازگردید

 

درنخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید " کاکر"ریًس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن تشکروامتنان ازاشتراک کننده گان کنفرانس درمورد تاریخچه واهمیت تدویرآن درپوهنتون های  کشور وبخصوص در پوهنتون پولی تخنیک کابل صحبت های همه جانبه داشته ومعلومات مفصل ارایه نموده وراه اندازی چنین برنامه های تحقیقی را برای ارتقآ سویه علمی محصلان وانجنیران سودمند دانستند .

 

متعاقبآ محترم پوهنیارمحمد ضیا " ثنا " سرپرست معاونیت امورمحصلان ازاعضای کمیسون تدویر کنفرانس وهییت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل بخاطرزحماتیکه درتدویراین کنفرانس متقبل گردیده بودند اظهارسپاس وقدردانی نموده ونقش استادان ومحصلان را دربرنامه های علمی وتحقیقی موثروارزشمند خواندند.وسکشن های کنفرانس را به معرفی گرفته درمورد معلومات لازم ارایه کردند . 

 

دراخیر،کنفرانس توسط محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد "خالقی " معاون علمی این پوهنتون جمع بندی گردیده ومحتوای مقالات ارایه شده را مثبت ارزیابی نموده وبه همه موفقیت آرزو نمودند .

این کنفرانس درچوکات ده سکشن برای مدت دو روزادامه خواهد داشت ومقالات ارایه شده محصلان توسط هیت باصلاحیت استادان دربخشهای جداگانه مورد تحلیل وارزیابی قرار خواهند گرفت .