نشست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل

03 Sep, 2019

نشست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل به اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل وتعدادی ازاستادان درآن مرکزتدویریافت .

محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید" کاکر"درمورد اکمال تشکیل نیروی بشری ، ایجاد کمیته های کاری وافتتاح مرکز صحبت همه جانبه نموده ونظریات وپیشنهادات استادان را استماع نموده تاکید کردند تا روی موضوعات عملی مرتبط با مرکزدرنشست های بعدی تصامیم جامع واجراات لازم صورت گیرد .