نتایج مسابقات جهانی محصلان HULT PRIZE پوهنتون پولی تخنیک کابل

18 Dec, 2017

نتایج مسابقات جهانی یا ( HULT PRIZE  ) در تالار تکنالوژی معلوماتی با اشتراک معین انرژی وزارت آب و برق، پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک، دیپلوم انجنیر سید مجتبی " ایشانزاده " معاون امور محصلان، رییس شرکت خصوصی ( Dynamic Vision ) ، اساتید و محصلان دایر گردید.

در این سیمینار روی دستاوردهای پوهنتون پولی تخنیک و سهم گیری محصلان این پوهنتون در مسابقات جهانی ( HULT PRIZE ) بحث همه جانبه گردیده و از همکاری پوهنتون پولی تخنیک در راستای مختلف  و شرکت خصوصی ( Dynamic Vision ) از طرف برگذار کننده  ( HULT PRIZE ) قدر دانی به عمل آمد.

این محفل با تفویض تحصین نامه برای پوهنتون پولی تخنیک و گروپ های برنده شده در این برنامه پایان یافت.