ملاقات معاون صاحب علمی با جمعی از روسا با هئیت UNESCO

26 Apr, 2018

به روز چهارشنبه مورخ 5 ثور سال 1397! هئیت بلند رتبه UNESCO از پوهنتون پولی تخنیک کابل دیدار نمودند، در این نشست معاون صاحب علمی پولیتخنیک کابل محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد خالقی، محترم خواجه ذبیر صدیقی رییس انسجام امور اکادمیک، رییس صاحب پوهنحی ساختمانی، رییس صاحب محترم پوهنحی الکترومیخانیک، رییس صاحب پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی، معاون صاحب مالی و اداری، مسوول بانک ​​جهانی پولی تخنیک کابل با بعضی از منسوبین این پوهنتون اشتراک نموده بودند که با هئیت از لابراتوار های این پوهنتون دیدن نمودند.