ملاقات رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل با مسوول تامین روابط پوهنتون ها و معاون امور فرهنگی سفارت ایالت متحده امریکا

20 Feb, 2019

در ملاقاتیکه پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید “ کاکر” رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل با آقای ریچارد مسوول تامین روابط پوهنتون های ایالت متحده آمریکا ، خانم سارا هوندت معاون امور فرهنگی سفارت ایالت متحده امریکا و خانم والروت داشتند بحث درمورد تامین روابط بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون های ایالت متحده آمریکا ، ایجاد مرکز تحقیقات ملی انجنیری و جذب همکاری های آکادمیک صورت گرفت .

در جریان صحبت ها مسئول تامین روابط پوهنتون ها و معاون امور فرهنگی سفارت ایالت متحده امریکا از پیشرفت های اخیرپوهنتون پولیتخنیک کابل قدر دانی نموده وعده هر نوع همکاری را با این کانون علمی نمودند