معرفی سرپرست معاونیت امور محصلان

18 اسد, 1396

معرفی سرپرست معاون امور محصلان پوهنتون پولی تخنیک  کابل

درمحفل ایکه روز چهارشنبه مورخ 18/5/1396 دردفتر مقام محترم ریاست پوهنتون پولی تخنیک با حضور هئیت رهبری و روسای پوهنځی ها واستادان این پوهنتون دایرگردید محترم پوهنیاردیپلوم انجنیر سید مجتبی "ایشان زاده " بحیث سرپرست معاونیت امورمحصلان  پوهنتون پولی‌تخنیک کابل از سوی پوهنوال دیپلوم مهندس محمد سعید" کاکر" رییس این پوهنتون به حاضرین معرفی شد.

درابتدا محترم پوهنوال دیپلوم مهندس محمد سعید "کاکر" ریس عمومی پوهنتون پولی‌تخنیک کابل از کارکرد ها  و زحمات محترم پوهنمل محمد الله "ابراهیمی "معاون قبلی امورمحصلان قدردانی واز کار های انجام شده دربخش امورمحصلان ازایشان  تشکری نموده و به سرپرست جدید معاونیت امورمحصلان محترم پوهنیار سید  مجتبی "ایشان زاده  توفیقات مزید دراجرای وظایف ایشان ارزو نمودند.

متعاقباً پوهنمل محمد الله "ابراهیمی "معاون قبلی امور محصلان صحبت نموده واعتماد ایکه درطول دوران تصدی معاونیت امور محصلان به وی سپرده شده بود ابراز سپاس گذاری نموده  و به سرپرست جدید معاونیت امورمحصلان  ارزوی موفقیت نمود.

هم چنان سرپرست جدید معاونیت محترم امور محصلان از تقررش به این پست تشکری نموده و وعده داد که باهمه توان تلاش خواهد کرد تا کار های سپرده شده را به وجهه احسن پیش ببرد.

آمریت ارتباط واگاهی عامه